ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์

งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 77.11%

งานพื้น POST-TENSION 100.00%

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 65.14%

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 93.62%

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 76.60%

งานประตหู น้าต่าง อลมู ิเนียม กระจก 64.52%

งานลิฟท์ 10.00%

อัพเดทล่าสุด :
25 สิงหาคม 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720