ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Thailand Smart Center เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 3) by TSC

Thailand Smart Center เปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ Big Brother (Season 3) by TSC
< สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 เมษายน 2562 >

 
โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!
ที่จะมีพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ
มาเป็นคู่คิดทางธุรกิจ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
• ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต 
  (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
• มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
• ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร
 
หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
• คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 200 บริษัท และประกาศผลทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (ภายในเดือน เม.ย. 62) 
• บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภายในเดือน เม.ย. 62)
• ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 100 ราย ทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (ภายในเดือน พ.ค. 62) 
• บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ
  (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) 

หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด

 
สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)
• ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check  มูลค่า 30,000 บาท
• หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ : มูลค่า 25,000 บาท
• สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ จากThailand Smart Center หอการค้าไทย : มูลค่า 10,000 บาท
• รับเข้าเป็นสมาชิกหอการค้าไทย (กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ 1 ปี) : มูลค่า 3,000 - 5,000 บาท
   Value beyond price :
• ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ
• สามารถใช้สิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าไทยได้
     - ส่วนลด 20 % ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)
     - สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น Visa
       สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)
     - ส่วนลดโรงแรม/ร้านค้ากว่า 1,200 บริษัททั่วประเทศ ผ่านบัตรสมาชิกหอการค้าไทย
     - ส่วนลด 20% ในการส่ง EMS กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย
• โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร
• โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season) 
• โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Big Brother ตลอดไปเอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ หรือ E-mail)
   ดาวน์โหลดใบสมัคร [Word] หรือ [PDF]
- แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [Word] หรือ [PDF]
- สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ อาทิ ทะเบียนพาณิชย์ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หนังสือแสดง
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น หากไม่มี ให้แสดงหลักฐานอื่นที่บ่งบอกถึงการดำเนินธุรกิจ
- หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) 
- หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. มอก. (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ: เอกสารแนบให้ลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัททุกรายการ ***

ช่องทางการรับสมัคร  
1. สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่ หรือ
2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทาง Email : tsc@thaichamber.org หรือ
3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์ Thailand Smart Center หอการค้าไทย (เสาชิงช้า) เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (กรุณาระบุมุมซองว่า "สมัครเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 3) by TSC" ระบุชื่อผู้รับเอกสารถึง คุณสุวรรณี แก้วทุม) หรือ 
4. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์ Thailand Smart Center หอการค้าไทย (เสาชิงช้า) แผนที่หอการค้าไทย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3920, 5180, 6080 (คุณสุวรรณี, คุณรุ่งนภา, คุณพาริยะ)
E-mail: tsc@thaichamber.org
Line: คลิกที่นี่ หรือ Scan QR Code

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720