กิจกรรมรับสมัครงาน

กิจกรรมรับสมัครงาน

กิจกรรมรับสมัครงาน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (รอบสอง) และสหกิจศึกษา 2562

สถานที่ : SUPALAI PLUBLIC COMPANY LIMITED

SUPALAI INTERNSHIP PROGRAM & COOPERATIVE EDUCATION 2019

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (รอบที่สอง) และสหกิจศึกษา ปี 2562

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศด้านการสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าเพิ่ม  การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของนิสิต-นักศึกษา จึงเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาปฏิบัติในการทำงานกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง  ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อนร่วมงาน และสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับการทำงานในอนาคตต่อไป

ระยะเวลาโครงการ

- ระยะเวลาการฝึกงาน: 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 (2 เดือน)
- ระยะเวลาสหกิจศึกษา: ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษา (4 เดือน)

คุณสมบัติ

1. นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมหลัก, ภูมิสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, สถาปัตยกรรมผังเมือง และกลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
3. สามารถทำรายงานผลการเรียนรู้หรือโครงการพิเศษ (Special Project)ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานเพื่อนำเสนอต่อไปได้

เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน/สหกิจศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุด และชั้นปีที่นิสิต/นักศึกษาเข้ารับการฝึกอย่างชัดเจน
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาเทอมล่าสุด (Transcript)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ประวัติส่วนตัว (Resume)พร้อมรูปถ่าย

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

1. ส่งเอกสารการฝึกงานที่บริษัทกำหนด (เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก) มายังอีเมล hrd@supalai.com
2. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติตามเอกสารการสมัครที่บริษัทฯกำหนด
3. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับพิจารณาสัมภาษณ์กับทางคณะกรรมการ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
4. สำหรับนิสิต-นักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัด คณะกรรมการจะสัมภาษณ์โดยใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังนิสิต-นักศึกษา

สถานที่ฝึกงาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออก: โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร จังหวัดชลบุรี
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล: โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร / สำนักงานใหญ่

สถานที่สหกิจศึกษา

ภาคเหนือ: โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร จังหวัดขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี, นครราชสีมา
ภาคตะวันออก: โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร จังหวัดชลบุรี, ระยอง
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล: โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร / สำนักงานใหญ่

ค่าเบี้ยงเลี้ยงในการฝึกงาน

- วันละ 400 บาท สำหรับนิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3

- วันละ 500 บาท สำหรับนิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เอกสารการสมัครส่งมาที่

คุณธีรเดช  ชำนาญกิจ  E-mail : hrd@supalai.com  เบอร์ติอต่อ 02-725-8888 ต่อ 609 / 083-842-7790
FACEBOOK: SUPALAI CAREER

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720