เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

          เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทุจริตคอร์รัปชั่น ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงนามเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า บริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ  ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส  พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน
          นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์  วิธีการ  การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  พร้อมทั้งสอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย  ดังต่อไปนี้
1.นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2.นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
3.นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
4.นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
5.นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน
6.นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

          ทั้งนี้  การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ  รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน  เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้  ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว  ดังนี้

1.ผู้ถือหุ้น    ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
2.พนักงาน ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคณะกรรมการอิสระ
3.คู่ค้า ได้รับการคัดเลือก  ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง  และประเมินผลอย่างเป็นธรรม
4.ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี
5.ผู้รับเหมา ได้รับการอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้านโดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน  เช่น  การช่วยจัดหาสินเชื่อ  การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำหนด  การตรวจรับงาน  และการจัดเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า - ออกในพื้นที่ก่อสร้าง
6.สังคมและประเทศชาติรัฐ ได้รับชำระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการนำเงินรายได้ภาษีไปบริหารประเทศ ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม จากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ขึ้นในองค์กร ซึ่งจะแผ่ขยายไปยังสังคมวงกว้าง

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720