เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต
 
                     บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “การทุจริต” เป็นภัยสังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ  ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ  ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการสร้าง      ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างองค์กร นักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
                      ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์  วิธีการ  การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ รวมถึงมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และแนวทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
 
                     นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย  หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย  ดังต่อไปนี้
1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน
6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล
ทั้งนี้  การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ  รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้  ซึ่งบริษัทฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว  ดังนี้
 
1. ผู้ถือหุ้น ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
2. พนักงาน ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยังคณะกรรมการอิสระ
3. คู่ค้า ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม
4. ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ  และบริการที่ดี
5. ผู้รับเหมา ได้รับการอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน เช่น การช่วยจัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำหนด การตรวจรับงาน และการจัดเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า – ออกในพื้นที่ก่อสร้าง
6. สังคมและประเทศชาติ รัฐได้รับชำระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการนำเงินรายได้ภาษีไปบริหารประเทศ  ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม จากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กร ซึ่งจะแผ่ขยายไปยังสังคมในวงกว้าง
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720