เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

วัฒนธรรมองค์กร

S (SENIORITY) : พี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
P (PLAN) :  มีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน
A (ATTITUDE) : มีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้งเสียสละไม่เห็นแก่ตัว
L (LEGAL AND REGULATION)  :  ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนงานต่างๆที่กำหนดไว้ในระบบ ISO ของบริษัทฯ
I (INTEGRITY)  :  ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720