เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี  2560

                       

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ 3 ท่าน  ดังนี้

1.  นายประกิต ประทีปะเสน  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

2.  รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

3.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

  • การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ  ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

  • การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

  • แผนการพัฒนากรรมการ

สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้านที่จำเป็น (Board skill matrix) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2560 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่ หากมีกรรมการเข้าใหม่ก็จะมีการปฐมนิเทศพร้อมคู่มือกรรมการ และสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

 

  • การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  อย่างไรก็ตามในปี 2560 ที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใหม่ หากมีก็จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการและสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

  • องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติทักษะด้านที่จำเป็นสำหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2560  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ      

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code  ซึ่งทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720