เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร  กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ  และการบริหารความเสี่ยง จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

 

1 นายอนันต์                  เกตุพิทยา              ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       
2 นายอธิป                     พีชานนท์               กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายไตรเตชะ              ตั้งมติธรรม             กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นางวารุณี                   ลภิธนานุวัฒน์         กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นายปุณณพันธ์            เหน่งเพ็ชร             กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นายกิตติพงษ์              ศิริลักษณ์ตระกูล    กรรมการบริหารความเสี่ยง
7 นายบุญชัย                 ชัยอนันต์บวร          กรรมการบริหารความเสี่ยง
8 นายอดิศักดิ์                วารินทร์ศิริกุล         กรรมการบริหารความเสี่ยง
9 นายวรสิทธิ์                 ตรีรพัฒนพงค์         กรรมการบริหารความเสี่ยง
10 นางสาวธัญวรัตน์       ปัญญารัตน์             กรรมการบริหารความเสี่ยง
11 นางสุชาวดี                สรรพอาสา             กรรมการบริหารความเสี่ยง
12 นายกริช                    จันทร์เจริญสุข       กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560

          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท    โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เพื่อกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

         นอกจากนี้มีการติดตาม การประเมินผล ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น       (Anti-corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology Risk) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค(Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 

          จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯยอมรับได้ โดยมีการดำเนินการดังนี้

 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง
 2. พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)
 4. กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 5. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน
 6. จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 7. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน
 8. จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคน ในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 9. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนใน   บริษัทฯโดยการใช้ระบบ Google site (Intranet) และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง

 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2561 ดังต่อไปนี้ 

 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
 2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
 3. กำหนด วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในทุกด้าน และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่     ยอมรับได้
 4. จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ โดยการสื่อสารผ่านทาง คู่มือความเสี่ยงฉบับการ์ตูน และมีการปรับปรุง Google Site สื่อสารคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 5. ทบทวนบทบาทหน้าที่ Risk Champion เพื่อนำมาวัดผลให้เกิดเป็นรูปธรรม
 6. จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อม เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี

จากการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720