เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development : OECD)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ยังครอบคลุมการดำเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ  โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 • จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจต่อที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา โดยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน จนได้รับรางวัล Investors’ Choice Award
  • แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ และนำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะเอกสาร ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
  • จัดวาระการประชุมต่างๆ ให้มีวัตถุประสงค์ เหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
 • ขออาสาสมัครผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ เพื่อเข้าร่วมตรวจนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยในแต่ละวาระของการประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในสิ้นวันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม คำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562
 • อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
 • กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญ
 • กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
 • กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากมีการทำรายการเกี่ยวโยง การอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล

3. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

 • จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสามารถร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1720 หรือส่งอีเมล์ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Email : anti-corruption@supalai.com) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • จัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น ระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • จัดให้มีการทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2561 บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4)  เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่ช่องทางการติดต่อแจ้งให้ทราบในรายงานประจำปี(แบบ 56-2) และเว็บไซต์บริษัทฯ โดยในปี 2561 จัดให้มีข้อกำหนดของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ(ฉบับย่อ) สำหรับพนักงาน เพื่อยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรและไม่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ได้เพิ่มตัวอย่างสถานการณ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
 • สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรม
 •  จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็น
 • จัดให้มีการนำ IT Governance มาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของบริษัทฯ

6.ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆด้าน ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญทั้งในด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

        ในปี 2561  บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 4

7. รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี2561 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 6

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสและเป็นแบบอย่างที่ดี  เพราะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุด จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720