เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

รางวัลแห่งความสำเร็จ

         บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่ระดับชั้นนำ โดยยึดมั่นตามแนวปรัชญา S P L คือ
S  Superiority ความเป็นเลิศ : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้าบริการและการจัดการ,
P  Profitability กำไรผลตอบแทน : เน้นกำไรสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า สังคม และผู้ถือหุ้น,
L  Longevity ความยั่งยืน ถาวร : ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมั่นคงและเข้าร่วมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงการคืนกำไรสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงถึงศักยภาพการบริหารงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์คุณภาพสินค้า และความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการตอกย้ำผลงานที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีดังนี้

รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ ได้แก่ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2559 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  ได้รับ รางวัล Investors’ Choice Award ประเภท การทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100% ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 47 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 600 บริษัท

ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Under  A  Billion  Award”  จาก Forbes Asia  ณ  Sunway Resort Hotel and Spa ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย  โดยวัดผลจากผลการทำกำไร, อัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ปี 2558” (Outstanding Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน  SET Awards 2015  

ปี พ.ศ. 2558 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม
ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 55 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 588 บริษัท 
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET AWARDS 2014” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ประจำปี 2557 (Top   Corporate Governance Reports Awards) ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 10 บริษัท ที่ได้รับรางวัล 
ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/2557 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับผลคะแนนประเมิน ASEAN  Corporate Governance Scorecard  ปี 2556 / 2557 เป็น 1 ใน 17 บริษัทจดทะเบียนไทย ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ    95.48 คะแนน  ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 529 บริษัท และจากบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีมูลค่าการตลาด (Market Capitalization) สูงสุด  จำนวน 100  บริษัทแรก
ผลการประเมินคุณภาพการประชุมโครงการ AGM ในปี  2557 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน หรือ ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 - 2557 
ปี พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2010 (Best Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2010 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท
ปี พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Under A Billion Award จากนิตยสาร Forbes Asia โดยบมจ.ศุภาลัย เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียกว่า 13,000 บริษัท และเป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผลจากผลการทำกำไร, อัตราการเติบโต, ภาระหนี้สิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่

“Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2559 บริษัทฯ มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์

Thailand Sustainability Investment 2016 หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Recognition จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Awards 2016) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น โครงการส่งเสริมผลงานการจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ ประจำปี 2559 (EIT-CSR Awards 2016) จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2015) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งบริษัทฯได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

 

ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว ในโอกาสที่บมจ.ศุภาลัย เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล รัษฎากรพิพัฒน์ หรือ ผู้เสียภาษีคุณภาพประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามนโยบาย ?ถูกต้อง ภูมิใจ ให้ชาติ? ซึ่งมอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู เนื่องจากองค์กรหรือบุคคลเหล่านี้เป็นคนดีของแผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง เต็มที่ เต็มใจ และซื่อสัตย์ เป็นต้นแบบของการทำความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี เพื่อนำไปสร้างความเจริญมั่งคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

ปี พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี พ.ศ.2552-2553 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

ปี พ.ศ.2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2550-2551 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่  

ปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557” จำนวน 4 รางวัล  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน ได้แก่

  • รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภลักขณา โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2
  • รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภนัช โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2
  • รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภดำรง โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา
  • รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภวัฒนา  โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา

​ซึ่งศุภาลัย เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด  โดยรางวัลนี้มอบให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่ให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม 7777777

ปี พ.ศ.2555 บริษัทฯ รับประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555 ในโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ประเภท บ้านเดี่ยว และโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ ประเภท อาคารชุด จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ คุ้มค่าน่าซื้อ โดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ
ปี พ.ศ. 2555 รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012 จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก, ศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน, ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ และซิตี้ รีสอร์ท รัชดาฯ-ห้วยขวาง

ปี พ.ศ.2554 รางวัล Thailand Property Awards 2011 ประเภท Best Affordable Condo Development (Bangkok) ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร จากนิตยสาร Property Report
ปี พ.ศ.2554 บริษัทฯ รับรางวัล บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2554? (Top 10 Developers Awards 2011) จาก BCI Asia โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 ปี พ.ศ.2554 บริษัทฯ ได้รับมอบฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2554 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 27 ฉลาก จากจำนวน 13 แบบบ้าน
ปี พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัลงานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น ประจำปี 2552 (Urban Design Awards 2009) ระดับวิชาชีพและองค์กร ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร ในรางวัลชมเชย ของโครงการศุภาลัย คาซา ริวา จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย
ปี พ.ศ.2552 บริษัทฯ ได้รับมอบฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2552 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 5 แบบบ้าน ได้แก่ บ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ได้รับฉลากระดับดีมาก, บ้านศุภดรัล (ใหม่) บ้านศุภวรรณา บ้านศุภิวัฒน์ และบ้านศุภนุช (พิเศษ) ได้รับรางวัลฉลากระดับดี
ปี พ.ศ.2552 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Living in Thailand Award of Excellence 2008 ในรางวัลพิเศษ Readers? Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนิตยสาร Living in Thailand

• ปี พ.ศ.2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ระดับดี แบบบ้านศุภนุช (พิเศษ) และแบบบ้านศุภดรัล (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

• ปี พ.ศ.2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ?บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ระดับดี แบบบ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 และแบบบ้านศุภธารินทร์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 ปี พ.ศ.2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ระดับดีเด่น แบบบ้านศุภิวัฒน์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค วัชรพล และแบบบ้านศุภกรัณย์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รางวัลที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารบริษัทฯ ได้แก่

ปี พ.ศ.2558 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ปี 2558” (Outstanding CEO Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน  SET Awards 2015

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720