เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

ปรัชญาการบริหาร

วิสัยทัศน์
ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม
 
ภารกิจ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ค่านิยมองค์กร
• นวัตกรรม
• ชนะด้วยกัน
• การวัดผลเป็นรูปธรรม
• เน้นจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย
• ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
• ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม
 
ปรัชญาการบริหาร
เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน
 
S (SUPERIORITY)    : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี
P (PROFITABILITY)  : เน้นกำไร/ผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า และสังคม
L (LONGEVITY)        : ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคง
 
วัฒนธรรมองค์กร
S (SENIORITY)                             : พี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
P (PLAN)                                       : มีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน
A (ATTITUDE)                               : มีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
L (LEGAL AND REGULATION)    : ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในระบบ ISO ของบริษัทฯ
I (INTEGRITY)                               : ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
 
คำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
G (Good) : การคิดดี พูดดี ทำดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ 
 
R (Responsibility) : การมีจิตสำนึกต่อการกระทำ 
: มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ
: เรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ 
 
E (Equitable Treatment & Ethics) : การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
: ยึดมั่นในคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
: คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ 
: ปฏิบัติต่อมีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง 
 
A (Accountability) : ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่
: สำนึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม 
: พร้อมยอมรับผลจากการกระทำต่าง ๆ อย่างกล้าหาญ 
: ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบทีเกี่ยวข้อง
 
T (Transparency) : โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ 
: มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ 
: หลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้
 
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720