เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด  ฝ่ายใด  โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีแบบและหลักเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนดไว้อย่างเปิดเผยและชัดเจน โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคนที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้         

  1. บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
  2. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคงในสายงานอาชีพ  โดยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายในบริษัทฯ เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาบุคคลภายนอก
  3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่  โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม  และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน  ทั้งในรูปของเงินเดือน  ค่าตอบแทนพิเศษ  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ  ซึ่งจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน  และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี  และระยะยาวจากการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Options)  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
  4. บริษัทฯ ให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม อาทิเช่น การอนุญาตให้ลางาน  การโอนย้าย  และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง  เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง
  5. บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน  อาทิเช่น  ค่ารักษาพยาบาล  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันอุบัติเหตุ  การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน  ชุดฟอร์มพนักงาน  เงินช่วยเหลือพนักงาน สิทธิส่วนลดในการซื้อที่พักอาศัยของกลุ่มบริษัท สิทธิการเข้าพักโรงแรมของบริษัทในเครือของบริษัทฯ เป็นต้น
  6. บริษัทฯ จัดสรรให้มีทรัพยากร  แรงงาน  สถานที่  และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน้าที่อย่างเต็มที่  โดยห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720