เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

             บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  ในด้านการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำหนด   ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 
1. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
4. เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท
 
            ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล  และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)  ไว้จำนวน 12 ด้าน ดังนี้

1) ความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2) ด้านวิศวกรรม
3) ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม
4) ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
5) ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร
6) ด้านเศรษฐศาสตร์
7) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
8) ด้านการบริหารความเสี่ยง
9) การตลาดระหว่างประเทศ
10) การจัดการในภาวะวิกฤต
11) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
12) IT Governance

                ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720