เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส  บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมการให้เงินสนับสนุน  โดยมีการสอบทาน  การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  รวมถึง การรายงานผล  และการติดตามผลการให้เงินสนับสนุน  เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ จ่ายไป มีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน
โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 / 2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720