เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายสนับสนุนงานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายใน ฐานะพลเมืองดี  สามารถแสดงออก  เข้าร่วม  สนับสนุน  ใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น  
โดยที่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา และพนักงานในทุกระดับขั้น  สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์การ โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720