เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้

  1. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม
  2. บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจริยธรรม และข้อกฎหมายใดๆ
  3. บริษัทฯ ไม่กระทำโดยเจตนา เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายในทางเสื่อมเสีย หรือใช้กลวิธีต่างๆ โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้
  4. บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
  5. บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยใช้วิธีการผูกขาดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720