เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง

          คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านการทุจริตคอรัปชั่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตลาด ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ ลดโอกาสหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึง

 • เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
 • ประเภทความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองความเสี่ยงต่อบริษัทฯ
 • การประเมินความเสี่ยง โดยประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณ และ / หรือ เชิงคุณภาพ
 • การจัดการความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยงแต่ละประเภทตามลำดับความสำคัญ โดยมีการติดตามความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอและทันต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม โดยมีการปรับปรุงครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ
 2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ แบบบูรณาการโดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ
 3. ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ อาทิ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี
 4. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก
 5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญทุกด้าน                         ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ  ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ                 ด้านการทุจริตคอรัปชั่น ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 6. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างทันท่วงที
 7. ระบุและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง หรือสูงมาก ต้องรายงานแผนการจัดการความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำไปปฏิบัติ
 8. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ก่อนนำไปปฏิบัติ
 9. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อยรับทราบเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อไป หรือแจ้งมาที่ risk@supalai.com
 10. จัดให้มีการติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รับทราบ รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุง และ รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720