เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ
          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา ?คุณภาพ? ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ซึ่งการขอการรับรองระบบของบริษัทฯ เป็นดังนี้คือ   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 1994 จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA) สำหรับโครงการบ้านจัดสรร โดยได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) หลักปฏิบัติ (Procedure) และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:1994 ด้วย

วันที่ 1 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA)

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ไปยัง ?โครงการอาคารชุด? ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย

วันที่ 26 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))
การดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 นั้น เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีมและช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลายๆ เรื่องอาทิเช่น

 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) ให้ทุกหน่วยงานเพื่อทำการวัดผลและปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยวัดผลตั้งแต่กระบวนการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย
 • การกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นผลมาจากการดำเนินการ ดังนี้คือ :-
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 • การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs: Key Performance Indicators)
 • การสำรวจข้อมูล และการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
 • การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามระบบ ISO 9001:2008 ทั้งจากผู้ให้การรับรองระบบ และผู้ตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ ฯลฯ
 • การนำ Competency มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน รวมทั้ง การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยเน้นเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน (Employee Development Plan)
 • การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก การจัดจ้าง การควบคุมการดำเนินงาน และการประเมินผลผู้รับจ้างภายนอกครอบคลุมทุกกระบวนการที่บริษัทฯ จัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้างมีคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงในหลายรูปแบบ อาทิเช่น
 • การตรวจติดตามระบบ ISO 9001 : 2008 โดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบ (Certify Body)
 • การตรวจโดยพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท (Internal Quality Audit / IQA)
 • การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) เป็นต้น 

         บริษัทฯ ได้แต่งตั้งพนักงานในฝ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001 ของบริษัทฯ (Internal Quality Audit / IQA) พนักงานจึงมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและลูกค้า ว่าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้ง การตรวจฯ ดังกล่าว ผู้ตรวจประเมินระบบภายในของบริษัทฯ จะมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของฝ่ายต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งผู้ตรวจฯ และผู้รับการตรวจฯ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานระหว่างฝ่ายงานซึ่งถือเป็นลูกค้าภายใน ทำให้การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางหลายช่องทางที่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเน้นให้ความเอาใจใส่ในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ อย่างเป็นประจำ เพื่อเข้าถึงปัญหา อันจะนำไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720