เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

ค่านิยมองค์กร

• นวัตกรรม
• ชนะด้วยกัน
• การวัดผลเป็นรูปธรรม
• เน้นจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย
• ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
• ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720