เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

คำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี

G : (Good)  การคิดดี พูดดี ทำดี  เป็นพื้นฐานการคิดบวก  สามารถนำมาปรับใช้ในปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ
R  : (Responsibility)  

 • การมีจิตสำนึกต่อการกระทำ
 • มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ
 • เรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ

E     : (Equitable Treatment& Ethics)    

 • การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
 • ยึดมั่นในคุณธรรม  และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 • คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
 • ปฏิบัติต่อมีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง

A     : (Accountability)  

 • ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่
 • สำนึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม
 • พร้อมยอมรับผลจากการกระทำต่างๆ อย่างกล้าหาญ
 • ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

T    : (Transparency)   

 • โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้
 • มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วย เจตนารมณ์ อันบริสุทธิ์
 • หลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบ ชี้แจงได้   
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720