เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายประกิต      ประทีปะเสน     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.วิรัช      อภิเมธีธำรง       กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอัจฉรา      ตั้งมติธรรม        กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
นางวารุณี            ลภิธนานุวัฒน์              

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720