เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

คณะกรรมการบริษัท

  

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม  อายุ 69 ปี
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26  มิถุนายน 2532  
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 28  ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการอบรม

-The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development)
- หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
   - หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 2/2012
   - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing  รุ่นที่ 2/2008
   - RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003
   - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2532 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2558 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai  Greenvale Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Philippines Incorporated
2536 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
2536 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
2532 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2531 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2558 - ปัจจุบัน    อุปนายกสมาคม สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน    นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน    อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 - ปัจจุบัน    อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2543 - ปัจจุบัน    นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
- ของตนเอง 413,595,644  หุ้น อัตราร้อยละ 24.09
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 90,188,200 หุ้น อัตราร้อยละ 5.25

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
เป็นสามีของนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และเป็นบิดาของนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม และเป็นพี่ชายของนายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
- คณะกรรมการบริษัท 12/12

 


นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม  อายุ 69 ปี
กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  26  มิถุนายน 2532 
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 28 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา
M.S. Finance at University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :
  - 
CSP : Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002
  - DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 30/2003

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2532 - ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2536 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
2536 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
2532 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2531 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) : 
- ของตนเอง 90,188,200 หุ้น อัตราร้อยละ 5.25
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 406,865,644 หุ้น อัตราร้อยละ 23.70 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
เป็นภรรรยาของดร.ประทีป ตั้งมติธรรม และเป็นมารดาของนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 11/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

 


นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม  อายุ 39 ปี
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 เมษายน 2552 

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 9 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :
  - DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 120/2009

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2552 - ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)   
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2550 - ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด  
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
2552 - ปัจจุบัน      กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
ของตนเอง 1,332,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.08
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
เป็นบุตรชายของดร.ประทีป ตั้งมติธรรมและนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  1/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

 


นายประกิต  ประทีปะเสน อายุ 75 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  25 เมษายน 2544
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 17 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
- M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
- B.A. Science in Business Administration, Slliman University, Durnaguete, Philippines
ประวัติการอบรม
- หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศฟิลิปปินส์ 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมชซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003
  - RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
  - หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand’s 4th National Conference on Collective Action Against Corruption  รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2548 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท อาเชียนมารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2529 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด 
เคยดำรงตำแหน่ง  5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2543 - 2559        กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

2536 - 2555        กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2547 - 2554        ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
2549 - 2555        ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2543 - 2554        กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :  
ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ  12/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2


 


รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง อายุ 75 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  5 ตุลาคม 2535
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 25 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D (Finance) University of Illinois at Urbana - Champaign U.S.A.
M.B.A. Gothenburg, Sweden
M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :

   - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2015 "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุ่นที่ 1/2015
   - CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
   - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2014 “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2014
   - ACEP : Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 4/2012
   - หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
   - หลักสูตรสัมมนา M-DLB: Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
   - หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
   - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2003

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
2538 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
2535 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2547 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด                    
2546 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด                    
2531 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง:
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2536 - 2560      กรรมการบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
ของตนเอง  2,431,466 หุ้น อัตราร้อยละ 0.14
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

 


นายอนันต์  เกตุพิทยา อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  22 มกราคม 2544
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 17 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :

- หลักสูตรสัมมนาR-ACF : Audit Committee Forum "The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight" รุ่นที่ 1/2017
- หลักสูตรสัมมนาM-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices" รุ่นที่ 2/2017
- หลักสูตรสัมมนาNDC : National Director Conference 2017 รุ่นที่ 1/2017
- หลักสูตรสัมมนาM-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk "Board of directors and their roles in driving Thailand forward" รุ่นที่ 1/2017
- หลักสูตรสัมมนาR-DF : Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO Succession Planning" รุ่นที่ 1/2017
- หลักสูตรสัมมนาM-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017 รุ่นที่ 2/2017
- National Director Conference2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
-RCL :  Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
- หลักสูตรสัมมนา Director Forum2/2015 : Building better board through effective independent Director
- หลักสูตรสัมมนาC-Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุ่นที่ 1/2014
-AACP : Advanced Audit Committee Program  รุ่นที่ 17/2014
-RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนาSE2 :”Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?” รุ่นที่ 2/2013     
- หลักสูตรสัมมนาSE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013
- หลักสูตรสัมมนาR-Forum : “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนาDTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนาAGM : “Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น” รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนาNDC : The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนาDBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of   (Foreign)   Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013
-HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012 
-QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006
-DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
-ACP :  Audit Committee Program รุ่นที่  2/2004
-DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2550 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2551 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน         ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง  (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : 
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

 


ผศ. อัศวิน  พิชญโยธิน อายุ 77 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  10 พฤษภาคม 2554
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 6 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา
- Master of Architecture, University of Illinois, U.S.A.
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :

   - SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 29/2017 
   - AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016 
   - FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
   - ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
   - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน        ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ
2556 - ปัจจุบัน        อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลินอยส์
2555 - ปัจจุบัน        ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน        อาจารย์พิเศษ ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
2554 - ปัจจุบัน        อนุกรรมการ กพส. ของคณะกรรมการ กสทช.
2552 – ปัจจุบัน       ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
2548 – ปัจจุบัน       ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทยด้านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544 - ปัจจุบัน        ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)
2543 - ปัจจุบัน        ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
2543 - ปัจจุบัน        อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 - ปัจจุบัน        อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
2554 – 2558          อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2554 – 2557          ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
2553 - 2557           กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกียกกาย
2554 - 2556           กรรมการสมาคมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย
2552 - 2553           ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ในการตรวจสอบการเสนอประกวดโครงการก่อสร้างในที่ดินของสภากาชาดไทย ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามวัดธาตุทอง
2550 - 2556           ประธานคณะกรรมการจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2549 - 2552           ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงการเคหะแห่งชาติ, โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน, โครงการ                                 พัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
- ของตนเอง  (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

 


รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  13 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 2 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา
- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  : 
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2548

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน          ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2540 – ปัจจุบัน          กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด


เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2540 – 2559           กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด


การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
- ของตนเอง  (ไม่มี)
-คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/122
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1

 


นายอธิป  พีชานนท์ อายุ 59 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  2  มีนาคม  2535 
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 26 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา
- M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.
- M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.
- บัญชีบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 22(วปอ.2552)

ประวัติการอบรม 
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :

  - ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 37/2017
  - HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 12/2017
  - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2017
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
  - DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 24/2002
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2535 – ปัจจุบัน      กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2558 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Greenvale Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Philippines Incorporated

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

2559 – ปัจจุบัน        คณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและการใช้พื้นที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 – ปัจจุบัน        ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย
2558 – ปัจจุบัน        กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556 - ปัจจุบัน        นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2553 - ปัจจุบัน        กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน        ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน        นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย  
2547 - ปัจจุบัน        คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2553 - 2557         กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
- ไม่มี

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง 5,334,140 หุ้น อัตราร้อยละ 0.31
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 0/1

 


นายประศาสน์  ตั้งมติธรรม อายุ 67 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  25 เมษายน 2544
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 17 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :
  - SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นที่ 14/2012
  - DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 36/2003
  - DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุ่นที่ 11/2003
  - หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk  Management ” รุ่นที่ 2/2013
  - หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight  of  (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2544 - ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2558 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Greenvale Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Philippines Incorporated

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
น้องชายของดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
- คณะกรรมการบริษัท12/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1

 


นายกริช    จันทร์เจริญสุข  อายุ 47 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 22  เมษายน  2557
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 4 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท (IOD)  :
  - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
  - หลักสูตรสัมมนา พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชั่นที่คณะกรรมการควรทราบ 4/2015
  - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 193 / 2014        

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

 


ดร.สหัส  บัณฑิตกุล  อายุ 67 ปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับตำแหน่ง : 14  พฤษจิกายน  2558
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2561) : 2 ปี 5 เดือน

 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมืองแอนอาเบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2521)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (2527)
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516)
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2514)

ประวัติการอบรม
ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ภพผ.1)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.2)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย รุ่นที่ 5 (TEPCoT.5)
หลักสูตรด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคม วปอ. (สวปอ.มส.2)
หลักสูตร วตท.ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) :
Directors Certification Program : DCP รุ่น 54/2006 (DCP.54)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 (ปปร.5)
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2558 - ปัจจุบัน       กรรมการสภาสถาบันวิทยสิริเมธี
2556 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2555 – 2558         กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720