เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. รศ.ดร.สมชาย      ภคภาสน์วิวัฒน์   ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายประศาสน์      ตั้งมติธรรม         กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายอธิป             พีชานนท์            กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายไตรเตชะ       ตั้งมติธรรม         กรรมการกำกับดูแลกิจการ


เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720