เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

กำกับดูแล ควบคุม ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตฯ

กระบวนการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินหัวข้อตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ในปี 2557 ซึ่งได้ประเมินตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ใน 5 หมวด ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร  2) การประเมินความเสี่ยง  3) การควบคุมการปฏิบัติงาน  4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  และ 5) ระบบการติดตาม ซึ่งผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ  โดยในแต่ละกระบวนการมีการอนุมัติ  การสอบทานอย่างเพียงพอ  อาทิเช่น  กระบวนการรับจ่ายเงิน มีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติรายการตามลำดับขั้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร จึงสามารถเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในได้  หรือการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในทุกรายการที่เกิดขึ้น  เป็นต้น 

บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต  รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต  ดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย  บริษัทฯ กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

2.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต  โดยทำการสอบทานกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต  เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ

3.  การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ  นอกจากการนำผลการสอบทานกระบวนการทำงานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ  ยังมีการนำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติ  จากการพิจารณาผลการสวบสวนข้อร้องเรียน  จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมล์ที่กำหนดไว้  โดยนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริต

 4.  การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ ติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ   แนวปฏิบัติ และนโยบาย ได้มีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างทันเวลา

5.  การรายงานผล  ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งข้อปรับปรุงการปฏิบัติและผลการปรับปรุง  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต  และคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่รายงานผลการสอบทาน แก่คณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้ หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ ได้มีการนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  ดังนี้

1.  บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ที่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน  และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน  อีกทั้งยังกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล  โดยมีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตภายใต้การควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการเงิน  การบัญชี  และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี  รวมถึง การกำหนดขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด 

 4. ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมิตรการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน  รวมถึงได้มีการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

5.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตใดๆ  และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  ผู้ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ทางอีเมล์ anti-corruption@supalai.com และกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

6.  บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย

7.  บริษัทฯ แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริต  โดยกำหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมกันผลักดัน  ส่งเสริม  และพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับองค์กร

8.  บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต  ได้แก่  เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)  และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน ผ่านทางอีเมล์ และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ  จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติทุกปี

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดด้านการทุจริต  หรือกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือการถูกละเมิดสิทธิ  ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • อีเมล์ anti-corruption@supalai.com ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ
  • กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น
  • ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1720

บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์มาตรการต่อต้านการทุจริต และช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตที่ได้ดำเนินการในหลายๆ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ  อีเมล์  อินทราเน็ต  แผ่นพับประชาสัมพันธ์และหนังสือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต แจกจ่ายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย โดยเป็นช่องทางซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ                 ผู้ร้องเรียน

ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต

          บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต  ไว้ดังนี้

1.  การรับเรื่อง  เมื่อมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำทุจริต ผู้ประสานงานลงทะเบียนรับเรื่อง

2.  การสอบสวน  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อดำเนินการสอบสวน  และสรุปผลการสอบสวน  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  การรายงานผล  เลขานุการบริษัท สรุปรายละเอียดข้อร้องเรียน  การสอบสวน  และผลการพิจารณา นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการพิจารณา รวมถึงแสดงความเห็น รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  การแจ้งผลแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน  มีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนรับทราบภายหลังจากการรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5.  การติดตามและรายงานผล  กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท มีข้อเสนอแนะหรือความเห็นในการดำเนินการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำทุจริต ไว้ดังนี้

1.  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ

2.  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3.  ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

4.  กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องร้องขอก็ได้  หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ปลอดภัย 

5.  บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน

  • บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในการปฐมนิเทศพนักงาน  และมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  ขึ้น Pop – Up หน้าจอคอมพิวเตอร์  และอีเมล์พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน เป็นประจำทุกไตรมาส  รวมทั้ง จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร  ได้แก่  การทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตประจำปี  จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน รวมถึง ประธานกรรมการบริหาร เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนทราบประโยชน์ของการต่อต้านทุจริตฯ ในงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปีของบริษัทฯ

และในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง  ได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านนโยบายต่อต้านทุจริต  แนวทางการปฏิบัติ  ผลการปฏิบัติตามนโยบาย  คู่มือประกอบการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต  และประโยชน์ที่ได้รับ ผ่านคณะกรรมการจัดการ  คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัท

การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  อีเมล์  และอินทราเน็ตของบริษัทฯ  รวมถึงมีการเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  อาทิเช่น  ผู้ถือหุ้น คู่ค้า  คู่แข่ง  ลูกค้า ผู้รับจ้าง  และร้านค้าต่างๆ ได้รับทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) สื่อสารผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์และหนังสือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ถึงการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต รวมถึง มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยัง ผู้รับเหมา Supplier เพื่อให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสมายังอีเมล์ anti-corruption@supalai.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบนโยบาย  แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ  ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแส  และให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

มิเพียงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้นที่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต  ทางบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้สมัครที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งจากแบบฟอร์มการสมัครงาน และจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720