เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

กำกับดูแล ควบคุม ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตฯ

แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินหัวข้อตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ ซึ่งได้ประเมินตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ใน 5 หมวด ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร  2) การประเมินความเสี่ยง  3) การควบคุมการปฏิบัติงาน  4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  และ 5) ระบบการติดตาม ซึ่งผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ  โดยในแต่ละกระบวนการมีการอนุมัติ  การสอบทานอย่างเพียงพอ  อาทิเช่น  กระบวนการรับจ่ายเงิน มีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติรายการตามลำดับขั้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร จึงสามารถเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในได้  หรือการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในทุกรายการที่เกิดขึ้น  เป็นต้น 

บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล         การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต  รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต  ดังนี้

1.    กำหนดนโยบาย  บริษัทฯ กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

2.    การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต  โดยทำการสอบทานกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต  เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ

3.    การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ  นอกจากการนำผลการสอบทานกระบวนการทำงาน    มาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ  ยังมีการนำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติ  จากการพิจารณาผลการสอบสวน     ข้อร้องเรียน  จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมล์ที่กำหนดไว้โดยนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริต

 4.   การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ  ติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ   แนวปฏิบัติ และนโยบาย  ได้มีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างทันเวลา

5.    การรายงานผล  หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งข้อปรับปรุงการปฏิบัติและผลการปรับปรุง  นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต  และคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้ หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  ดังนี้

1.    บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ที่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน  และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทฯ  บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน  อีกทั้งยังกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.    คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล  โดยมีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตภายใต้การควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3.    บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการเงิน  การบัญชี  และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี  รวมถึง การกำหนดขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด 

4.    ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน  รวมถึงได้มีการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

5.    บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตใด ๆ และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ทางอีเมล์ anti-corruption@supalai.com และกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

6.    บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

7.    บริษัทฯ แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริต  โดยกำหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมกันผลักดัน  ส่งเสริม  และพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับองค์กร

8.    บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต  ได้แก่  เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)  และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน ผ่านทางอีเมล์ และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ  จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดด้านการทุจริต  หรือกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือการถูกละเมิดสิทธิ  ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • อีเมล์ anti-corruption@supalai.com ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ
  • กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น
  • ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1720

 ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต

บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต  ไว้ดังนี้

1.  การรับเรื่อง  เมื่อมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำทุจริต ผู้ประสานงานลงทะเบียนรับเรื่อง

2.  การสอบสวน  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อดำเนินการสอบสวนและสรุปผลการสอบสวน  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  การรายงานผล  หน่วยงานตรวจสอบภายในสรุปรายละเอียดข้อร้องเรียน  การสอบสวน  และผลการพิจารณา นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการพิจารณา รวมถึงแสดงความเห็น รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  การแจ้งผลแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  มีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนรับทราบภายหลังจากการรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5.  การติดตามและรายงานผล  กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท มีข้อเสนอแนะหรือความเห็นในการดำเนินการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำทุจริต ดังนี้

1.  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ

2.  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3.  ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

4.  กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ปลอดภัย 

5.  บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6.  บริษัทฯ ไม่มีการลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ไปใช้ในทางปฏิบัติ

การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในการปฐมนิเทศพนักงาน  และมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  ขึ้น Pop – Up หน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพนักงานเปิดเครื่อง  และอีเมล์พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน เป็นประจำทุกไตรมาส  รวมทั้ง จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร  ได้แก่  การทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตประจำปี  จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน รวมถึง ประธานกรรมการบริหาร เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนทราบประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีของบริษัทฯ

และในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง  ได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านนโยบายต่อต้านทุจริต  แนวทางการปฏิบัติ  ผลการปฏิบัติตามนโยบาย  คู่มือประกอบการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต  และประโยชน์ที่ได้รับ ผ่านคณะกรรมการจัดการ  คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัท

การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  อีเมล์  และอินทราเน็ตของบริษัทฯ  รวมถึงมีการเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  อาทิเช่น  ผู้ถือหุ้น คู่ค้า  คู่แข่ง  ลูกค้า ผู้รับจ้าง  และร้านค้าต่าง ๆ ได้รับทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ถึงการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต การไม่เรียกรับของขวัญในทุกเทศกาล รวมถึง มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยังผู้รับเหมา Supplier เพื่อให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสมายังอีเมล์ anti-corruption@supalai.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบนโยบาย  แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ  ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสและให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

มิเพียงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้นที่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตฯ  บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสื่อสารถึงผู้สมัครที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งจากแบบฟอร์มการสมัครงาน และจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720