เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฯ

                    คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี  โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของนโยบาย  การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ  รวมถึงข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา  ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับ

                        บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเป็นขั้นตอน  วิธีการดำเนินการ  กระบวนการ  บทบาท  อำนาจ  หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ  แนวทางการติดตามและประเมินผล  วิธีการรายงานผลการติดตามและผลการประเมิน  ขั้นตอนการแก้ไข อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ผ่านอีเมล์และกล่องรับฟังความคิดเห็น มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต

                        ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต  ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ  ดำเนินคดี  หรือพิพากษาตัดสิน

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720