Project Progress

Project Progress

ศุภาลัย วิสต้า ห้าแยกปากเกร็ด

งานโครงสร้าง           - งานโครงสร้างถึงเก็บน้ำแล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม    - QC1 ชั้น 24 .QC2 ชั้น 12

งานระบบไฟฟ้า         - งานเทสระบบไฟ 24,งานติดตั้งอุปกรณ์ 29

ประปาและสุขาภิบาล – งานท่อระบบประปา ชั้น  29

Last updated :
25 January 2017
View all projects
Tel.1720