ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยธุรกิจที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด

เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยธุรกิจที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด

ดร. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

 

                ศุภาลัยเป็นบริษัทแรกๆ ที่บุกเบิกธุรกิจที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดอย่างจริงจังและอาจถือได้ว่า มีโครงการในต่างจังหวัดมากที่สุดในปัจจุบัน ประสบการณ์ที่จะบอกได้ว่า ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค 3-4 ประการ ส่งผลให้จังหวัดแต่ละแห่งมีศักยภาพในเชิงธุรกิจหรือไม่นั้น ก็คือ

            จังหวัดนั้นๆ มีธุรกรรมการท่องเที่ยว, มีจำนวนนักศึกษาในสถานศึกษา, มีปริมาณธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และมีรายได้ต่อหัวมากเพียงใด

            กล่าวคือ ธุรกิจการท่องเที่ยว จำเป็นต้องใช้พนักงานเพื่อให้บริการจำนวนมาก ซึ่งจะต้องอยู่อาศัยค่อนข้างถาวรในจังหวัดนั้นๆ เช่น ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ และ ภูเก็ต  สถานประกอบการที่มีผู้ประกันตนจำนวนมาก ก็เป็นสิ่งชี้ปริมาณของธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม นอกเหนือไปจากการท่องเที่ยวซึ่งมีตัวชี้จากจำนวนนักท่องเที่ยวโดยตลอดอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นตัวชี้อำนาจซื้อของภาคธุรกิจโดยตรงด้วย อันได้แก่ ชลบุรีและระยอง จำนวนนักศึกษาในแต่จังหวัดก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความต้องการที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะจังหวัดที่เด่นชัดอย่าง ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และ นครราชสีมา  รายได้ต่อหัวอาจเป็นตัวชี้อำนาจซื้อโดยเฉลี่ยแต่ก็เป็นตัวชี้อำนาจซื้อของกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่อยู่อาศัยได้ไม่ดีนัก

            ดังนั้น เมื่อสรุปจากข้อมูลของตัวแปรทางมหภาคแล้ว จะเห็นได้ว่า จังหวัดที่มีศักยภาพในการลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจนได้แก่ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต และ นครราชสีมา แต่ก็ยังคงเป็นที่อยุ่อาศัยแนวราบเป็นหลัก อาคารชุดเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวในบางจังหวัด เช่น เชียงใหม่และชลบุรี  จังหวัดนอกเหนือจากข้างต้นแต่ได้แสดงไว้ในตารางดังแนบนั้น มีศักยภาพรองลงมาและไม่อาจคาดหวังความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาอย่างเช่นในจังหวัดใหญ่ๆได้ ที่อยู่อาศัยกลุ่มใหญ่ที่ขายได้ จะมีระดับราคาต่ำกว่าในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพชัดเจนดังที่กล่าวมาข้างต้น 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720