เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

เลขานุการบริษัท

นางวารุณี   ลภิธนานุวัฒน์ อายุ 55 ปี
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา 

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10
  • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบัญชีภาษีอากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :
  - 
EMT : Effective Minute Taking รุ่นที่ 16/2010
  - 
BRP : Board Reporting Program รุ่นที่ 3/2010
  - 
หลักสูตรสัมมนา : R-CS : Equipping Your Board for AGM รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง 25,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.001
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720