เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้และเป็นแบบปิรามิด ในระหว่างกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Free Float)เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น
บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.2 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการประชุมปี 2559 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559ถึง 6 มกราคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆหรือชื่อบุคคลใดๆ มาแต่ประการใด

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
• กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
มีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 6 มกราคม 2560เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตนรวมถึงได้นำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมและในวันประชมุ สามัญ ผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริัทผู้บรอหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน-บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการเดินทางมาประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง ได้แก่
   - ขึ้นทางด่วน มาทางดาวคะนอง โดยลงที่ด่านพระราม 3 (ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่) เข้าสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 1 จุด ลงสะพานแล้วเบี่ยงออกซ้าย เมื่อผ่านสามแยกไฟแดงให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
   - มาจากถนนสุขสวัสดิ์ หรือสมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร สามารถใช้สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ลงถนนพระราม 3 ถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถอาคารจะอยู่ซ้ายมือ
   - มาจากสี่แยกท่าพระ สามารถวิ่งตรงขึ้นสะพานกรุงเทพ มุ่งสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยกตลอดสาย สังเกตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ (ฝั่งขวามือ) ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อให้วิ่งถนนปกติ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ (รถเมล์สาย 205)
  -  มาจากแยกอโศก-สุขุมวิท ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข้ามสะพานคลองเตย เข้าสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 2 จุด เมื่อลงสะพานจะผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล 1 ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ (รถเมล์สาย 205)
  -  มาจากถนนสีลม-สาทร ให้วิ่งเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มาบรรจบกับถนนพระราม 3 เลี้ยวขวา ผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล 1 ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
   -  รถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีอโศก ขึ้นรถเมล์สาย 136 (หมอชิตใหม่-คลองเตย) โดยมาลงสุดสายที่คลองเตยและต่อรถเมล์สาย 205 (คลองเตย-เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์อาคารจะอยู่ขวามือมาลงสถานีตลาดพลู ขึ้นรถเมล์สาย 205 (หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ-คลองเตย) มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
      -  รถไฟฟ้า MRTมาลงสถานีศูนย์สิริกิตติ์ ขึ้นรถเมล์สาย 205 (คลองเตย-เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ขวามือ

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้น ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันทั้งฉบับภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบ พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน จะไม่มีวาระอื่นๆ ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ ความเป็นอิสระ และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ“นโยบายการจ่ายเงินปันผล]ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย”) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระ
ในหนังสือนัดประชุมจ

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720