เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง มีจำนวน 3 ท่าน  ดังนี้ 

1.  นายประกิต     ประทีปะเสน    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.  รศ.ดร.วิรัช     อภิเมธีธำรง    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    
3.  นางอัจฉรา     ตั้งมติธรรม     กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2559  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และได้รายงาน ผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2559  สรุปได้ดังนี้


•    การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 


พิจารณาสรรหาโดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  และมีคุณสมบัติ  ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว 


•    การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ SAMART


พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ 


•    การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย


จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ


•    แผนการพัฒนากรรมการ


สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้านที่จำเป็น (Board skill matrix) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ โดยแจกคู่มือกรรมการ และสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก


•    การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี มีการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  


•    องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท


พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติทักษะด้านที่จำเป็นสำหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2559  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯINTOUCH    
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Scorecard ซึ่งทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ 

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720