เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง มีจำนวน 3 ท่าน  ดังนี้

1.  นายประกิต   ประทีปะเสน    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.  รศ.ดร.วิรัช   อภิเมธีธำรง      กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     
3.  นางอัจฉรา   ตั้งมติธรรม       กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ นายประสพ สนองชาติ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ลาออกตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งนายประกิต  ประทีปะเสน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งนางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ  มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2558  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

  • การสรรหากรรมการ

พิจารณา สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดในกฎหมาย  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัทฯ  และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2558   โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี  2558 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ  และในระหว่างปี มีการสรรหากรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากมีวาระคงเหลือมากกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  และมีคุณสมบัติ  ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

  • การกำหนดค่าตอบแทน

ในปี  2558   มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้งเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ  ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล  ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2558  อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ  กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

  • แผนการพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้านที่จำเป็น เพื่อช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน  รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ โดยแจกคู่มือกรรมการ และสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

  • การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี มีการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

  • องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติทักษะด้านที่จำเป็นสำหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity)  เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ                   

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Scorecard ซึ่งทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720