เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร  กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ  และการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10 ท่าน ดังนี้ 

 
1.    นายอนันต์       เกตุพิทยา            ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       
2.    นายอธิป         พีชานนท์             กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.    นายไตรเตชะ    ตั้งมติธรรม           กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.    นางวารุณี        ลภิธนานุวัฒน์        กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.    นายปุณณพันธ์   เหน่งเพ็ชร           กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.    นายกิตติพงษ์    ศิริลักษณ์ตระกูล    กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.    นายบุญชัย       ชัยอนันต์บวร        กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.    นายอดิศักดิ์      วารินทร์ศิริกุล       กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.    นางสุชาวดี       สรรพอาสา          กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.    นายกริช         จันทร์เจริญสุข      กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2559
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  


ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และครบองค์ประชุม  เพื่อกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
นอกจากนี้มีการติดตาม การประเมินผล ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Risk)  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสี่ยง จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค(Customer Protection Risk)  และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

 
    จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้  และในปี 2559  ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกคนภายในองค์กร 


    ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2560   ดังต่อไปนี้  
1)    ทบทวนและปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
2)    พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความเสี่ยง ประจำปี 2560   เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3)    ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน  การติดตาม  และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญขององค์กร ประจำปี 2560  เพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแผนการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720