เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง หน่วยงานราชการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสำคัญ และในปี 2555 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน และเผยแพร่นโยบายต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เช่นกัน

การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ได้แก่ กิจกรรมขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการและความเกี่ยวโยงในห่วงโซ่คุณค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่รวมถึง บริษัทย่อย หุ้นส่วน ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกัน โดยปราศจากอิทธิพลหรือความโน้มเอียงในการนำเสนอข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นมิตรหรือเห็นด้วยกับบริษัทฯ เท่านั้น 

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี  รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งวาจา และการสัมผัส

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก แต่สนับสนุนการขจัดปัญหาแรงงานเด็กในการดำเนินงานและการติดต่อธุรกิจ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองและความปลอดภัยของเด็กในสถานประกอบการ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยกับเด็ก

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและปรับปรุงให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับตั้งแต่แม่บ้านจนถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างให้เกียรติ เป็นธรรมและเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยให้พนักงานมีการเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่จะตอบสนองการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา การดูงานทั้งในและต่างประเทศ การมีห้องสมุดและ Intranet ที่ให้พนักงานสามารถค้นคว้าพัฒนาตนเองได้ การมีกล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Upward) จากพนักงานทุกระดับ ไปยังผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบคำถามทุกข้อ ผ่านทางอีเมล์ให้พนักงานทราบทุกคน กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปมีดังนี้

 1. การออกแบบอาคารต่างๆ โดยคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการต่างๆ เช่น มีทางลาดสำหรับคนพิการ ห้องน้ำสำหรับคนพิการ เป็นต้น
 2. สนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยเปิดโอกาสให้คนพิการทำงานกับบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีคนพิการทำงาน จำนวน 3 คน พร้อมทั้งสนับสนุนเงินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
 3. การเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคล การให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายเป็นผู้บริหารได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการจัดการที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจำนวน  9 ท่าน เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงจำนวน 3 ท่าน
 4. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน ส่งผลให้พนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานน้อยมาก อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จึงได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน

หลักการเคารพกฎหมาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า นโยบายคุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ให้เคารพในกฎหมาย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียนบัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตามความคืบหน้า การพิจารณา และการยกร่างกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยืนยันความเป็นปัจจุบันของบัญชีรายชื่อกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) โดยทั่วไป ฝ่ายนิติกรรมจะมีการรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี จากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน พร้อมกันนี้ประธานกรรมการบริหารยังกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามผลด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ หรือมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เช่น การอบรมสัมมนาต่างๆ ของฝ่ายนิติกรรม การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในแต่และช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ และองค์กรอิสระ เช่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ทุจริต หรือกระทำสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการดำเนินงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ นโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย” แม้การดำเนินธุรกิจต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้ว ยังต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นธรรม การเคารพผลประโยชน์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการใช้นโยบายของบริษัทฯ มาวางแผนในระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น

 • บริษัทฯ มีแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ไว้ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทฯ จะซื้อที่ดินมาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนด โดยทั่วไปในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จะใช้ภาษากฎหมาย บางครั้งคู่สัญญาอาจไม่เข้าใจ เพราะเป็นชาวบ้าน อาศัยอยู่ต่างจังหวัด กรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ปรับแบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และมีการอธิบายก่อนลงนามในสัญญา แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ และการไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือสินค้าอื่นๆ กับบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าได้ผ่อนดาวน์มาแล้วเป็นจำนวนหนึ่ง ต่อมาลูกค้าทำหนังสือแจ้งถึงบริษัทฯ ว่ามีความเดือดร้อนด้วยเหตุต่างๆจึงขอให้บริษัทฯ คืนเงินดาวน์ดังกล่าว เมื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความประสงค์ให้คืนเงินเท่ากับจำนวนที่ลูกค้ายื่นร้องขอ โดยยึดหลักมนุษยธรรม เพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกค้า ซึ่งโดยปกติการขอเงินดาวน์คืนนี้ หากมิใช่เป็นความผิดของบริษัทฯ ตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิไม่คืนเงินดังกล่าวได้
 • กรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงชี้แนวเขตล้ำเข้ามาในที่ดินของบริษัทฯ แม้หลักฐานจากต้นร่างรังวัดเดิมยืนยันได้ว่า แนวเขตดังกล่าวเป็นแนวเขตที่ดินของบริษัท แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็ยังคงยืนยันในแนวเขตที่ตนนำชี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้ง บริษัทฯ ใช้หลักให้คำนึงถึงว่า ในอนาคตโครงการและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนั้นต้องเป็นเพื่อนบ้านกัน ดังนั้นจึงควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติโดยการยอมกันแนวเขตที่มีปัญหาออกจากที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการ แม้จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสการลงทุนก็ตาม
 • กรณีบริษัทฯ ช่วยก่อสร้างอาคารสำนักงานนิติบุคคลสำหรับหมู่บ้านจัดสรร เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้านในโครงการ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว หากบริษัทฯ จัดพื้นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลที่มีเนื้อที่ 20 ตารางวา ไม่ต้องก่อสร้างอาคาร แต่เพราะบริษัทฯ เข้าใจถึงความจำเป็นที่ลูกบ้าน แม้จะจัดพื้นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลที่มีเนื้อที่ 20 ตารางวา แล้วบริษัทฯ ยังมีนโยบายจะก่อสร้างอาคารสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้านในโครงการไว้สำหรับดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า มูลค่า และสนับสนุนการบริหารจัดการในหมู่บ้าน

ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า บริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดหลักการประนีประนอม และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น

 • ปี พ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค” จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปี พ.ศ.2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจำปี 2550 - 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี
 • ปี พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจำปี พ.ศ.2552 - 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2
 • ปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2556” ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย สุวรรณภูมิ, ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์, ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และศุภาลัย ริเวอร์ เพลส ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3
 • ปี พ.ศ.2557 และ 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยรับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งพนักงานที่อยู่ในระหว่างการว่าจ้างโดยบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ การค้นพบและพัฒนา การปรับปรุง หรือการประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือสิ่งของที่ทำขึ้น ใช้ ขาย หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตินั้น ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้ จะต่อเนื่องไปแม้ว่าพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย พนักงานต้องรับผิดทางกฎหมาย พนักงานทุกคนต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ จัดหาให้โดยห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ ไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม รวมถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

นอกจากการกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนงานทางธรรมะด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ “ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน” และการสร้างพระพุทธรูปให้เป็นศิลปแบบร่วมสมัยชื่อ “พระศุภนิมิตรมิ่งมงคลปัญญาบารมี” ที่สามารถสื่อสารปรัชญาโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่เคารพบูชา ให้อยู่เหนือกระแสแห่งโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนามารวมไว้ในพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อความผาสุกร่มเย็นของกัลยาณมิตรที่อยู่ร่วมในยุคสมัยเดียวกัน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ และคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กรในการพิจารณา

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  ดังนี้

 • ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการประกอบธุกิจ  ได้แก่  พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม  สิ่งแวดล้อม และคู่แข่ง
 • ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศ และหน่วยงานราชการ

จากความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  บริษัทฯ จึงจัดให้มีเครื่องมือ และช่องทางต่างๆ ในการค้นหาความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม  อีกทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้บริษัทฯ นำไปพัฒนา  อาทิเช่น

 • การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
 • การแสดงความเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น ทั้งจากลูกค้า  คู่ค้า และพนักงาน
 • การแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องผลิตภัณฑ์  การบริการ  และการดำเนินงานในแง่มุมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
 • การเยี่ยมเยือนพนักงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่และโครงการ โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  เพื่อดูแลความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน

จากเครื่องมือและช่องต่างๆ เหล่านี้ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล
 

จุดมุ่งหมายของการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

เรื่องที่ถูกหยิบยกโดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีความครอบคลุมทั้งในหมวดเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยเรื่องที่ถูกคัดเลือกเพื่อนำมาดำเนินการ  ได้แก่
 

ผู้มีส่วนได้เสีย

เรื่อง

พนักงาน

ดูแลเรื่องค่าตอบแทน  สวัสดิการ  การพัฒนาความรู้  ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ลูกค้า

สร้างบ้านที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง

คู่ค้า

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด

- อำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน  เช่น  การช่วยจัดหาสินเชื่อ  การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำหนด  เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น

คำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุด เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

ชุมชนและสังคม

ดูแลการก่อสร้างที่มีผลกระทบด้านเสียง / ฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

สิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างอาคารสูง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณาเห็นชอบ  เช่น  พื้นที่สีเขียว  สุขภาพ  การจราจร  การป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

เศรษฐกิจ

ยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วยงานราชการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง

ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ


การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการนำข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  อีกทั้ง การนำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ  ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป  ความรับผิดชอบต่อสังคม  การพัฒนาบุคลากร  และการดูแลชุมชน

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม  ซึ่งล้วนแต่มีนัยสำคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  ยกตัวอย่างเช่น

 • แนวโน้มการสร้างองค์กรที่มีศักยภาพทางการแข่งขัน  ส่งผลให้บริษัทฯ เน้นพัฒนาให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์  เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แก่บริษัทฯ โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็น และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าในอาชีพ  รวมทั้งการให้การศึกษาและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • แนวโน้มการรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน  ส่งผลให้บริษัทฯ ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน  โดยบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบที่อยู่อาศัย เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าไฟฟ้า  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “มาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Design Standard)
 • แนวโน้มค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ทบทวนการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน  ปรับเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล  อัตราส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ  เป็นต้น  โดยการรับข้อมูลจากกล่องรับฟังความคิดเห็น  และมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน
 • แนวโน้มที่ทางภาครัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยตราเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535  ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทำการออกแบบโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการได้รับประโยชน์ในระยะยาว
 • แนวโน้มการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ มีการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกในชุมชน การเสริมสร้างความปลอดภัย การให้ความร่วมมือภาครัฐ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค  การสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย

ระดับของการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  การดูแลผลกระทบจากการดำเนินงานไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน  พื้นที่ข้างเคียง  หรือสังคมในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ  การเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  การสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม  ตลอดจนการวางแนวทางและการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน  จึงเป็นไปตามแผนพัฒนาความยั่งยืนในระดับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ Creating Shared Value

แนวทางการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ  มีดังนี้

1.  วิสัยทัศน์  โดยบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ  “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย”  ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความใส่ใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

2.  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S (SUPERIORITY)         เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการ และการจัดการที่ดี
P (PROFITABILITY)      เน้นกำไรสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า และสังคม
L (LONGEVITY)            ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคง

3.  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก โดยจัดให้มีเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงสิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สมเหตุสมผล สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน วัดผลได้จริงและเหมาะสมกับองค์กร

4.  การพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มีการทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการว่า มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ  ขนาดของธุรกิจและความพร้อมขององค์กร

5.  การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยการกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

6.  การลงมือปฏิบัติ โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นงานในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-process) ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ  การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย  

โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตและรูปแบบของการดำเนินการในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
 

ก)  พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน  ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ และนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และระยะยาวจากการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Options)  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้ง จัดให้มีสวัสดิการที่ดีหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงาน จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน ที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของพนักงาน มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เนื่องจาก เล็งเห็นว่า“บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Human Capital) และเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ (Opinion Survey) เป็นประจำทุกปี ด้วยสโลแกน “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัท”  และจากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน  ดังนี้

 

 

หน่วย : คน

ระดับพนักงาน

ชาย

หญิง

     ผู้บริหาร

6

3

     ระดับหัวหน้างาน

90

66

     ระดับปฏิบัติการ

398

367

     พนักงานรายวัน

69

107

รวม

563

543

  

และเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้แก่พนักงานทุกคน  บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลสวัสดิการของพนักงาน  โดยยึดหลักความสุข 8 ประการ มาใช้ในสถานที่ทำงาน  โดยความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย

1.  Happy Body : ความสุขทางด้านร่างกาย คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  รู้จักใช้ชีวิต  รู้จักกิน  รู้จักนอน โดยจัดให้มี

 • กิจกรรมกีฬาสี  กีฬาภายใน  และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับสื่อมวลชน  และบริษัทฯ กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • จัดให้มีห้องฟิตเนส  เพื่อจัดให้พนักงานได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ในช่วงก่อนเริ่มงาน  พักกลางวันและหลังเลิกงาน
 • การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน และประจำปี
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม  และประกันอุบัติเหตุ
 • จัดให้มีห้องพยาบาล  เพื่อรองรับพนักงานที่เจ็บป่วยระหว่างทำงาน

2.  Happy Heart : ความสุขที่มีน้ำใจงาม คือ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน  โดยจัดให้มี

 • รางวัลแห่งการบริการ (Service Award) สำหรับพนักงานที่ให้บริการด้วยใจอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีจิตสำนึกต่อการบริการและช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม   มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

3.  Happy Relax : ความสุขจากการผ่อนคลาย คือ ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยจัดให้มี

 • ชมรมศุภาลัยสัมพันธ์  เพื่อให้พนักงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพนักงาน  เช่น  งานกีฬาสี  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่  เป็นต้น
 • สวัสดิการพักผ่อนโรงแรมในเครือ
 • งบประมาณอบรมสัมมนานอกสถานที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่น

4.  Happy Brain : ความสุขจากการหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา คือ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพ และความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน  โดยจัดให้มี

 • โครงการ 1 หน่วยธุรกิจ 1 ความคิด ปีที่ 3  หรือ 1 Business Unit 1 IDEA # 3 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าด้วยการทำงานเป็นทีม
 • การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  ได้แก่ การจัดให้มีห้องสมุดพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  และการจัดงบประมาณสำหรับการอบรมประจำปี  ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายรวมของบริษัทฯ  และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
 • การดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

5.   Happy Soul : ความสุขจากการมีจิตปัญญา “ทางสงบและคุณธรรม” คือ มีความศรัทธาในศาสนาที่นับถืออยู่ มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำของตน โดยจัดให้มี

 • จัดให้มีพระมาเทศน์เกี่ยวกับการทำงานอย่างมีความสุข
 • อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เช่น อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
 • จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี
 • จัดทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี

6.  Happy Money : ความสุขด้านการเงิน คือ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ มีชีวิตที่เหมาะสม  โดยจัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งในรูปของเงินเดือน  ค่าตอบแทนพิเศษ  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสม

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ในอัตรา 3 – 10% ตามอายุงาน โดยบริษัทฯ จะสมทบในอัตราเงินสมทบเท่ากับอัตราเงินสะสมที่พนักงานถูกหัก  เพื่อเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ                ในการดูแลพนักงานในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พนักงาน                ในกรณีลาออก เกษียณอายุงาน พิการ หรือเสียชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน  และเพื่อดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • เงินช่วยพนักงาน ได้แก่  เงินช่วยเหลืองานศพ  เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน  เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ
 • การให้ความรู้ในการวางแผนการออมและการลงทุนทางการเงินแก่พนักงาน
 • การแจกเครื่องแบบพนักงาน  เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
 • รถรับ – ส่งพนักงาน  ระหว่างบริษัทฯ กับสถานีรถไฟฟ้า

7.  Happy Family : ความสุขด้านครอบครัว คือ มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง  โดยจัดให้มี

 • ทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่เรียนดี ในปี 2539 ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม  นางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม  และนายอธิป  พีชานนท์  ได้รวบรวมเงินส่วนตัว มูลค่า 3,000,000 บาท นำมาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพนักงาน  โดยมีการมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน (ระดับประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ไม่ต่ำกว่า 3.00  โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรที่ขอรับทุน  และในปี 2558 ได้มอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท  ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,500 บาท  และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท  นับตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน  ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี เป็นจำนวน 930 ทุน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,218,500 บาท
 • สิทธิพิเศษในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้รับส่วนลดพิเศษ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  หรือเพื่อขยับขยายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว

8.  Happy Society : สร้างสังคมที่ดีมีความสุข คือ มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน โดยจัดให้มี

 • พี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่
 • กิจกรรมวันสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
 • บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีความรักและมีความผูกพันกับองค์กรด้วยการยึดนโยบาย “Promote from Within” & “Recognize” พนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานมานาน โดยมีการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลพนักงานอายุงาน 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม โดยการส่งเสริมให้มีการประกอบกิจทางศาสนาที่แต่ละคนมีความเลื่อมใสและศรัทธา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติสมาธิ การไปทัศนศึกษาดินแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน 4 แห่งที่อินเดีย เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพที่ดีด้วยการมีโครงการ “พนักงานดีเด่นประจำปี” โครงการ “รางวัลแห่งการบริการ” เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีใจในการให้บริการ และเพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและโครงการ “รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น” เพื่อสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
 • ฝึกอบรมหลักสูตร “วิถีแห่งศุภาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Supalai Way)” โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ด้วยการพัฒนาศักยภาพแห่งตน (Self potential) ให้มีการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ โดยมีการผสมผสานการทำงานเป็นทีม (Team Building) และรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Supporting) เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ที่ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให้ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และได้นำ ระบบ Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ทำการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน (Team Learning & Development) เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำงาน  ซึ่งในปี 2558 มีข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

 

 

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย / คน / ปี

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน

 

     จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)

27.33

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยแยกตามเพศ

 

     เพศหญิง

28.50

     เพศชาย

26.16

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยแยกตามระดับพนักงาน

 

     ระดับผู้บริหาร

33.21

     ระดับพนักงาน

21.45

 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Upward) จากพนักงานทุกระดับ ไปยังผู้บริหารระดับสูงในหลายช่องทาง  ดังนี้

 • กล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน  โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบคำถามทุกข้อ ผ่านทางอีเมล์ ให้พนักงานทราบทุกคน
 • Site Visit โดยผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน  และการดำรงชีวิตประจำวัน
 • โครงการตัวแทนพนักงานพบปะผู้บริหาร  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ด้วยการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึง สนับสนุนให้พนักงานรักและผูกพันกับองค์กร โดยมีรางวัลสำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปี,10 ปี และ 20 ปี ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ  และบริษัทฯ ได้นำระบบ HRMS มาใช้ในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • ด้านการบริหารจัดการ แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ระบบบริหารผลการดำเนินงาน ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) การบริหารจัดการระบบก่อสร้าง โดยระบบ Value Engineering  เป็นต้น
 • ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value) ให้กับพนักงานทุกระดับ ทุกโครงการให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการบริการ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Supalai Service Excellence) กิจกรรม Supalai Way เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลงานรายบุคคล ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI : Key Performance Indicator) ทำให้พนักงานมีเป้าหมายในการทำงาน และเกิดการวัดผลงานอย่างเที่ยงธรรม เป็นต้น
 • ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ผลในการทำงานประสานสอดคล้องกันจนบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย Supalai 7 R มาเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน เพื่อให้ผลในการทำงานสอดคล้องกันจนบรรลุสู่เป้าหมาย สำหรับกลยุทธ์ Supalai 7R เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพของทุกฝ่ายงานที่ทำงานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน อันประกอบด้วย
 1. CSR (Corporate Social Responsibility) : ศุภาลัย กับ สังคม โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และคืนกำไรสู่สังคม โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศุภาลัย เพื่อได้รับการกล่าวขานและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
 2. PR (Public Relation): ศุภาลัย กับ สื่อมวลชน เช่น งานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าว เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน อีกทั้งสร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
 3. CRM (Customer Relation Management): ศุภาลัย กับ ลูกค้า เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
 4. ER (Employee Relation): ศุภาลัยกับพนักงาน เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานภายในองค์กร ทำให้พนักงานทุกฝ่ายมีความสามัคคีและทำงานอยู่ร่วมกันเสมือนญาติ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
 5. IR (Investor Shareholder Relation): ศุภาลัย กับ ผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าใจและรับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ดีขึ้น เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งต้องการทำให้ผลประกอบการเป็นที่ถูกใจสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
 6. SCR (Supplier Contractor Relation): ศุภาลัย กับ คู่ค้าและผู้รับเหมา ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ในแง่สร้างความเป็นธรรมและความจริงใจให้กับคู่ค้า ผู้รับเหมา เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับความไว้วางใจ
 7. GR (Government Relation): ศุภาลัย กับ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทฯ เน้นให้เกิดการประสานงานและความคล่องตัว ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และให้ความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) รวมถึงการจัดทำจุลสารบ้านศุภาลัยเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดคำขวัญประจำปี 2558 “สะอาดเรียบร้อย เป็นมิตร มีมารยาท จริงใจ ให้บริการ”

ข)  ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจให้กับลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม โดยบริษัทฯ พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดให้มีบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่ลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงมีการนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้ “บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า”

รวมทั้ง กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ โดยให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ จัดทำวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่สามารถวัดผลและนำไปปฏิบัติได้จริง โดยแต่ละฝ่ายจะต้องสื่อสารวัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดขึ้น ให้ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานทราบ เพื่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์คุณภาพที่แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร และมีการประกาศใช้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นเป้าหมายในการทำงาน ที่จะนำไปสู่การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 • รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015 จาก บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน คือ ปี 2554 - 2558 โดยการคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ และคู่แข่ง
 • รางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทย ประจำปี 2557” (BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014)” จาก BCI Asai Construction Information Co.,Ltd. และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล 4 ปีซ้อนติดต่อกัน คือ ปี 2554-2557 โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 • รางวัล “BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2556” จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC)  โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการนำเครื่องหมายการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 ของ BVC ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สวยงาม และสร้างสรรค์
 • รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555” ในโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า – สุวรรณภูมิ และโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และรางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554” ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษม จากศูนย์วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด โดยรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่าน่าซื้อ” ซึ่งพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม  ทำเลที่ตั้ง  วัสดุ  รูปแบบและการออกแบบ  สภาพแวดล้อมในโครงการ
 • รางวัล “Thailand Property Award 2011” ประเภท Best Affordable Condo Development (Bangoko) ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดา – นราธิวาส – สาทร จากนิตยสาร Property Report
 • รางวัล “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี2554” ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวนมากที่สุดถึง 27 รางวัล 13 แบบบ้าน การมอบรางวัลในครั้งนี้ ศุภาลัย จัดได้ว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวมากที่สุด และได้รับถึง 2 ครั้งซ้อนติดต่อกัน คือ ปี 2552 และ 2554 ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี นอกจากนี้แบบบ้านที่ได้รับรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบที่อยู่อาศัย เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบให้ลูกค้าศุภาลัยทุกโครงการ โดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการออกแบบของศุภาลัยว่า “Green Design Standard” คือ มาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • รางวัล “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2553 (Best Performance Awards)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งศุภาลัยเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดดเด่นในด้านกำไรสุทธิต่อยอดขาย ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (Net Gearing) นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลประกอบการในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ในด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล ความโดดเด่นในเรื่องตัวเลขของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(Return on Assets) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) อัตราผลตอบแทนของนักลงทุน (Return to Investors) ฯลฯ
 • รางวัล Best Under A Billion Award ในปี 2553 จากนิตยสาร Forbes Asia โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเซียกว่า 13,000 บริษัท และเป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผลจากการทำกำไร อัตราการเติบโต ภาระหนี้สิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
 • รางวัล “Living in Thailand Award of Excellence 2008” ในรางวัลพิเศษ Readers’ Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนิตยสาร Living in Thailand
 • รางวัล “งานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น ประจำปี 2552” (Urban Design Award 2009) ระดับวิชาชีพและองค์กร ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร ในรางวัลชมเชย ของโครงการศุภาลัย คาซา ริวา จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที่บริษัทฯ ได้ให้แก่ลูกค้า เริ่มตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ทำสัญญาที่ได้มาตรฐาน การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ และการรับประกันบ้าน  ซึ่งมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 • นำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยบริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายคุณภาพซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม
 • การออกแบบบ้านของบริษัทฯ คำนึงถึงการจัดพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ และประหยัดพลังงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งออกแบบบ้านสำหรับผู้พิการและคนชรา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งดำเนินการศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำหรับการเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิด
 • การทำสัญญาตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนดไว้ โดยลูกค้าที่มาซื้อบ้านจัดสรรและอาคารชุดของบริษัทฯ จะได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญา เพราะบริษัทฯ จะใช้สัญญาจะซื้อจะขายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผู้ซื้อบ้านมักถูกผู้ขายทำสัญญาเอาเปรียบ และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้บ้านตามที่ต้องการแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเอาผิดผู้จะขายให้ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่ายเหมือนกับสัญญามาตรฐานนี้
 • การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจนในสัญญาจะซื้อจะขาย โดยบริษัทฯ ได้แนบรายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกราย โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบ้านที่ลูกค้าซื้อไปนั้นใช้วัสดุในการก่อสร้างชนิดใด
 • การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ จะทำการนัดหมายลูกค้าเพื่อตรวจรับมอบบ้านก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า หากลูกค้าพบว่ามีงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง หรือลูกค้าไม่พอใจงานก่อสร้าง เนื่องจากผลงานต่ำกว่ามาตรฐานของบ้านตัวอย่างในโครงการ บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงแก้ไขให้ใหม่จนเป็นที่พอใจก่อน แล้วจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
 • การรับประกันบ้าน บริษัทฯ รับประกันในความชำรุดบกพร่องของบ้าน ต่อไปอีก 5 ปี ในส่วนของโครงสร้างของอาคาร และรับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่โอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง หรือเกิดเหตุชำรุดของบ้านที่ได้ส่งมอบไปและได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วและยังอยู่ในช่วงการรับประกัน เมื่อลูกค้าได้แจ้งมา ทางบริษัทฯ จะทำการแก้ไขซ่อมแซมจนเรียบร้อย
 • การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังโอนกรรมสิทธิ์ และความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการหลังการขาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า บริษัทฯ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ดังนี้ โทรศัพท์, กล่องรับความคิดเห็นในโครงการ, Smart Center (1720), โครงการระฆังแก้ว (manage@supalai.com), เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ฯลฯ  โดยจัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เหมาะสม รวมถึงการนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง พัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป
 • การบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า  เช่น  การหาสินเชื่อธนาคาร  การมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการโอนกรรมสิทธิ์  ฯลฯ
 • การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า เพื่อใช้ในการดูแลส่วนต่างๆ ของบ้าน หลังโอนกรรมสิทธิ์

ค)  คู่ค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่ ผู้รับเหมา ร้านค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน มีปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล และไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า / เจ้าหนี้  ดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้  บริษัทฯ รีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบโดยเร็ว  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
 • บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน  การชำระคืน  การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน  เงื่อนไขทางการค้ำประกัน การบริหารเงินทุน  การชำระหนี้ค่าสินค้า  และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้  เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า โดยการชำระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจำเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่กำหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลด หากบริษัทฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้ บริษัทฯ ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที
 • กำหนดนโยบายให้พนักงานที่ทำงานติดต่อกับคู่ค้า ต้องมีความเที่ยงตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า หรือผู้ที่กำลังจะเป็นคู่ค้า ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณาการซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ โดยก่อนการสั่งซื้อสินค้า เช่น วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน ร้านค้า ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องทำการเสนอราคาสินค้ามาก่อน เพื่อที่บริษัทฯ จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
 • บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner) โดยการยึดมั่นต่อสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่กำหนด เพื่อให้ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า บริษัทฯ ดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น โดยปกติ บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ และบริษัทฯ มีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสโดยให้ความสำคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ มานาน โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานทำอย่างต่อเนื่อง
 • จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมา ที่มาร่วมงานกับบริษัท และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ศุภาลัย&ผู้รับเหมา” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นกำลังใจให้กับผู้รับเหมาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถในการขยายงาน
 • การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท ฯ และบริษัทในเครือ จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ของราคาขายจากส่วนลดสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปของแต่ละโครงการ
 • เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2725-8888 ต่อ 310 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
 • ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้
 • คำนึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2542 บริษัทฯ เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จในปี 2545 โดยเจ้าหนี้ทุกรายได้รับคืนเงินต้นครบถ้วน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั้งหลาย และยังคงให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ โครงการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

ง)  ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยบริษัทฯ พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จ)  ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ..สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อคืนกำไรสู่สังคม โดยประธานกรรมการบริหาร ได้มีดำริไว้ว่า “การคืนกำไรสู่สังคมขององค์กรธุรกิจ เป็นส่วนสำคัญของบริษัทธรรมมาภิบาล ที่จะต้องช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน แนวทางการสร้างสรรค์สังคมของศุภาลัยนั้น มุ่งเน้นที่การให้ความรู้ เพราะผู้ที่ได้รับความรู้ สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างประโยชน์ได้ทั้งตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงระดับสังคมส่วนรวม ดังนั้น การให้ความรู้ จึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล สร้างประโยชน์สุขสู่สังคมได้โดยตรงกว่าการให้ปัจจัย หรือสิ่งของอื่นๆ” จึงเป็นที่มาของโครงการ “แสงประทีป” ที่เป็นโครงการที่สร้างแสงสว่างทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขสู่สังคม มีดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้สู่ประชาชนฟรี เกี่ยวกับสุขภาพ ธรรมะ ศิลปะ การเงิน และการลงทุน ฯลฯ  ซึ่งในปี 2558 มีการจัดอบรมสัมมนา ได้แก่ มหัศจรรย์แพทย์จีน พลัง 3 ประสาน นวด-กดจุด-ครอบกระปุก  ลงทุนอย่างไรให้มั่งมี ปี 2558 พร้อมไขทุกข้อข้องใจเรื่องภาษีมรดก  กลยุทธ์สร้างกำไรจากหุ้นต่างประเทศ และเคล็ดลับรักษาป้องกันโรคอ้วน เบาหวาน ภูมิแพ้ ด้วยวิถีธรรมชาติ 
 • กิจกรรมด้านการศึกษา เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กไทยจากที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้การสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน ห้องสมุด อาคารหอพักนักเรียน หลายแห่งในโรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนในชั้นประถมศึกษา และในระดับมัธยมและอุดมศึกษา อาทิเช่น บริษัทฯ บริจาคเงิน จำนวน 2 ล้านบาท มอบให้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการจัดทำห้องเรียน และบริจาคเงิน จำนวน 2 ล้านบาท มอบให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคเงินกว่า 2 ล้านบาท เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ  อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ร่วมกับทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินนอยส์ประเทศไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน  ได้แก่  เงิน  คอมพิวเตอร์  หนังสือ  อุปกรณ์การเรียนการสอบ  อุปกรณ์การกีฬา  ชุดนักเรียน  เครื่องมือแพทย์  และในโอกาสครบรอบ 25 ปี  บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการก่อสร้าง  และปรับปรุงอาคารเรียน  ห้องน้ำ  อ่างล้างมือ  โดยในปี 2558 บริษัทฯ ร่วมบูรณะปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด และสนามเด็กเล่น อีกทั้งบริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนวัดท้ายยอ อ.เมือง จ.สงขลา
 • กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรม“พลังแห่งการสร้างสรรค์” โดยนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลงานศิลปะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,491,414 บาท ทูลถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  และหจัดกิจกรรมการประกวดประติมากรรม เพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบปีที่ 25 แห่งความสำเร็จ  โดยสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง” เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 2,100,000 บาท 
 • กิจกรรมการผลิตสื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม บริษัทฯ ผลิตหนังสือซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และจัดทำบทเพลงธรรมะ “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” มอบให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป จัดพิมพ์หนังสือ “ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน” ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และนำรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด(โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) บริจาคให้สภากาชาดไทย
 • กิจกรรมด้านสังคม ร่วมมือร่วมใจมอบถุงยังชีพ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งมอบบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเข้ากองทุน “ตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกแบบ “บ้านชนบทสำหรับเกษตรกร” เพื่อมอบให้เกษตรกรที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  • กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนสังคมไทยให้แข็งแกร่ง โดยการจัดกิจกรรมเจริญภาวนา กิจกรรม เจริญสติ-สมาธิ” กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมสายใยรักเพื่อเพิ่มความกตัญญูต่อบุพการี เป็นต้น
  • กิจกรรมด้านสุขภาพ บริษัทฯ เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ครอบครัวของลูกค้าศุภาลัยและประชาชนทั่วไป และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ประจำทุกปี พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือกด้วย ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
  • กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การบริจาคที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะที่จังหวัดภูเก็ต  การปรับปรุงถนนเลียบคลอง 4 การมอบรถบรรทุกเก็บขยะ การทำท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล การวางท่อระบายน้ำและบ่อพักตามโครงการต่างๆ การมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับสถานีตำรวจ
  • กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ตามลานวัด และมัสยิดเพื่อความปลอดภัย ร่มรื่น และสบายตาสำหรับศาสนิกชนที่มาศาสนสถาน
  • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • กิจกรรมวันแม่ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีตรงกับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รวมพลคนรักแม่” ซึ่งจัดขึ้นมาต่อเนื่องทุกปี สำหรับครอบครัวศุภาลัยทุกโครงการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวศุภาลัย
 • กิจกรรมสานสายใย อาทิเช่น กิจกรรมเจริญสติ-สมาธิเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว, กิจกรรมสายใยรักเพื่อเพิ่มความกตัญญูต่อบุพการี เป็นต้น
 • ถ่ายทอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป โดยสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม การจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อทำความสะอาดตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ หลังน้ำลด รวมถึงการจัดกิจกรรมให้สมาชิกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่อบอุ่น มีสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
 • จัดให้มีหน่วยงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในโครงการจัดสรร ในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงาม และการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้อยู่อาศัย และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การอยู่อาศัยในสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในสังคมนั้นๆ จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์สังคมชาวศุภาลัยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ น่าอยู่ มีความอบอุ่น มีความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่งก่อนเพื่อการพัฒนาปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีต่อครอบครัวในอันที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อสังคมโดยรวม จึงจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีแด่บุพการีหรือกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเจริญสติ-สมาธิ กิจกรรมปีใหม่ที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น และศุภาลัยมิได้ดูแลแค่เพียงชาวศุภาลัยเท่านั้น แต่ยังให้ความเอาใจใส่ต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ข้างเคียงนับแต่เริ่มพัฒนาโครงการ โดยกำหนดให้มีการตรวจตราความเรียบร้อย ความปลอดภัย เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากงานก่อสร้างกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงด้วย และสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลชาวศุภาลัย คือ การมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ช่องทางสื่อสารที่สามารถบอกเล่าความสุข หรือมีเรื่องที่จะบอกให้ศุภาลัยได้รับรู้ หรือส่งต่อความคิดเห็นผ่านเจ้าหน้าที่บริหารชุมชนประจำโครงการ, เจ้าหน้าที่บริหารชุมชนที่สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02 725 8888 ต่อ 553, 557, Smart Center โทรศัพท์ 02 725 8899, 1720, www.supalai.com, กล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการและโครงการ “ระฆังแก้ว”

สืบเนื่องจากนโยบายของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด                    “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อคืนกำไรสู่สังคมเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน โดยมีความตระหนักถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้พนักงานเกิดความเข้าถึงถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม ไว้ในนโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ฉ)  สิ่งแวดล้อม

ด้านการใช้ทรัพยากร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เหตุจากทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ด้วยความดีนี้ จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป นำไปสู่การคิดก่อนใช้ และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด และให้ความรู้โดยการจัดอบรมภายใต้แนวคิด 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานที่ทำงาน และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรื่อง “การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ” การอบรมเรื่อง “การจัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน” ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายการใช้รถยนต์ นโยบายการใช้ไฟฟ้า นโยบายการใช้เครื่องปรับอากาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์สำนักงาน นโยบายการใช้น้ำ นโยบายการลดขยะและนำกลับมาใช้ใหม่  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • การพัฒนาภายใต้แนวคิด Supalai Save Our World Save Your Money บริษัทฯ ออกแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยออกแบบเน้นบ้านและอาคารให้มีความเย็นโดยวิถีทางธรรมชาติ (Passive Cooling) ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมการสำหรับการทำให้เกิดความเย็นด้วยวิธีกลและพึ่งพาเทคโนโลยี (Active Cooling) เพื่อเป็นส่วนประกอบลักษณะผสมผสานกัน โดยก่อให้เกิดทางเลือกในการประหยัดพลังงานต่อภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ลดการใช้ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้โดยที่ราคาก่อสร้างยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับบ้านทั่วไปตามท้องตลาด ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องราคา การใช้งานที่เหมาะสมและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า จากแนวคิดการออกแบบเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ทำให้แต่ละโครงการของศุภาลัยเปรียบเสมือน Eco land ที่คอยช่วยโลกในการลดการเกิดสภาวะโลกร้อน
 • การอนุรักษ์และลดการตัดต้นไม้ การจัดหาที่ดินในการพัฒนาโครงการ ทางบริษัทฯ มีการเข้าสำรวจพื้นที่ ซึ่งหากพบว่า มีต้นไม้ที่สามารถใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในโครงการได้  ทางบริษัทฯ จะมีการดำเนินการขุดล้อมเพื่อนำไปใช้  จากการเล็งเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ต้นไม้  และยังเป็นการรักษากายภาพทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่  โดยในแต่ละปีบริษัทฯ สามารถลดการตัดต้นไม้ได้ราว 200 – 500 ต้น  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมิใช่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น  แต่ยังส่งผลให้ลูกค้าที่ซื้อโครงการของบริษัทฯ ให้เกิดความร่มรื่นในการพักอาศัย  และผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ 
 • ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้มิได้บังคับรูปแบบกระบวนการในขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ เลือกที่จะใช้วิธีจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทฯ โดยเริ่มจากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากบ้านทุกหลังในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อประเด็นข้อห่วงกังวลต่างๆ พร้อมทั้งหามาตรการบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและนำไปแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทราบเพื่อการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการประชุมทุกครั้งบริษัทฯ ได้เปิดให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเบื้องต้น หากไม่เป็นที่พอใจก็จะรับข้อมูลมาเพื่อแก้ไข ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และหากยังมีชุมชนหรือกลุ่มประชาชนที่ยังมีข้อสงสัยหรือคิดว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ บริษัทฯ ก็มิได้เพิกเฉย แต่จะทำการประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลเฉพาะของแต่ละชุมชนหรือเฉพาะกลุ่มนั้นๆ เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบที่แต่ละชุมชนหรือกลุ่มกังวลให้เหมาะสมและเป็นที่พอใจต่อไป
 • การให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงานในบริษัทฯ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบันใดหนีไฟ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดหนีไฟแทนการใช้ลิฟท์ การจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • การป้องกันมลพิษระหว่างก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้างจัดทำรั้วโครงการ จัดทำผ้าใบคลุมตึกเพื่อลดเสียงและฝุ่น จัดสถานที่แบบปิดในการทำงานเพื่อลดความดังของเสียง ติดตั้งเครื่องตรวจสอบปริมาณเสียง และฝุ่นของแต่ละวัน จัดให้มีน้ำล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ เพื่อป้องกันเศษดินที่ติดอยู่ในล้อรถออกไปนอกโครงการ ฯลฯ
 • กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ปลูกป่าชายเลนและปล่อยเต่าทะเลเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ฯลฯ
 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจำทุกโครงการก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย
 • จัดกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ของพนักงาน และลูกค้า เช่น จัดกิจกรรม 5ส แก่พนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบาย 5ส และให้มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทุกปี  รวมถึงมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีให้แก่พนักงานและลูกค้าที่เช่าอาคาร ฯลฯ
 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และลูกค้า เช่น จัดกิจกรรม 5ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีให้แก่พนักงานและลูกค้าที่เช่าอาคาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย
 • ปี พ.ศ.2555 บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง” จากกรุงเทพมหานครให้เป็นอาคารที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยรางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
 • ปี พ.ศ.2555 บริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” จากนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว ในโอกาสที่บริษัทฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน
 • กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น ลดโลกร้อนด้วยมือเรา, ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน, ปิดจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักเที่ยงหรือไม่ได้ใช้งาน, ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์, ใช้กระดาษ 2 หน้า, ลดการส่งข้อมูลระหว่างกันด้วยกระดาษ เปลี่ยนเป็นส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทน, รับบริจาคอลูมีเนียม เพื่อนำไปจัดทำแกนกลางขาเทียมและไม้เท้าค้ำยัน  เป็นต้น
 • บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) และหลักเกณฑ์การประเมิน CSR ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาพิจารณาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจขององค์กร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมถึง มิเคยมีส่วนร่วมหรือถูกกล่าวหาว่า มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน  หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ  ชื่อเสียง  หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินตามนโยบาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ จำนวน 11 คน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน ประกอบด้วยนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเป็นประธานคณะกรรมการ  ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 4 คน และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 5 คน เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ  สำหรับกรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชาได้คัดเลือกโดยนายจ้าง  ส่วนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง  โดยแต่งตั้งลูกจ้างระดับปฏิบัติซึ่งไม่ประสงค์จะรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง  เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ  โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย  สรุปได้ดังนี้

 • จัดให้มีการประชุมความปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง
 • ตรวจพื้นที่การทำงานด้านความปลอดภัย  โดยกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แบ่งหน้าที่กันออกตรวจ  และนำผลตรวจมาพิจารณาในที่ประชุม พร้อมติดตามผลการแก้ไข อีกทั้งแนะนำวิธีการแก้ไข ในกรณีที่พบวิธีการแก้ไขที่ไม่เหมาะสม
 • แนะนำวิธี และ/หรือ สั่งการให้แก้ไขปัญหาของสภาพงานที่อาจทำให้เกิดอันตราย จากโครงการรายงานสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย เป็นประจำทุกเดือน
 • แนะนำวิธี และ/หรือ สั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จากโครงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่พนักงานระดับหัวหน้างาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ตนเอง ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชา
 • จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี  ร่วมกับอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
 • รณรงค์การปิดไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงาน ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาว  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
 • รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาว  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์  รวมทั้ง การรณรงค์ข้อห้ามในการขับขี่ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัย
 • รณรงค์การดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ  เช่น  ไข้เลือดออก  ไข้หวัดใหญ่  ท่าบริหารร่างกายเพื่อลดอาการออฟฟิตซินโดรม ฯลฯ

รวมทั้ง บริษัทฯ ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยการทำงานของลูกจ้างเป็นประจำทุกไตรมาส  และในปี 2558  มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  เจ็บป่วย  และขาดงาน  ดังนี้

 

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และขาดงาน  ประจำปี 2558

รายละเอียด

ชาย

หญิง

อัตราพนักงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (คน)

4

2

อัตราวันที่หยุดงานจากการเจ็บป่วย (วัน)

34

6

อัตราพนักงานที่หยุดงานจากการเจ็บป่วย (คน)

2

2

อัตราวันที่ขาดงาน (วัน)

-

-

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (คน)

-

-

 

ฉ)  เศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เติบโตเคียงคู่กันไปในอนาคต  โดย

 • การยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายการชำระภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ซึ่งได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ แผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง เต็มที่ เต็มใจ และซื่อสัตย์ เป็นต้นแบบของการทำความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี เพื่อนำไปสร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
 • การสร้างรายได้ในพื้นที่ที่เข้าไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การที่บริษัทฯ ได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นบ้านจัดสรรหรือโครงการอาคารสูง บางโครงการจะช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำและถนนทางเข้าให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลประโยชน์และมีความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้น มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้น จากธุรกิจเกิดใหม่ที่ทำให้สามารถเพิ่มการสร้างงาน สร้างอาชีพ เช่น ร้านซักรีด ร้านสะดวกซื้อ ร้านจัดสวน ร้านทำผม ฯลฯ
 • การพัฒนาบ้านประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น และรางวัลฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยส่งผลทางอ้อมที่สามารถช่วยชาติลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งพลังงาน และช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล ดังนี้
 • ปี พ.ศ.2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดีเด่น แบบบ้านศุภิวัฒน์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค วัชรพล และแบบบ้านศุภกรัณย์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • ปี พ.ศ.2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า – พระราม 5 และแบบบ้านศุภธารินทร์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • ปี พ.ศ.2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภนุช (พิเศษ) และแบบบ้านศุภดรัล (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า – พระราม 5 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • ปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภลักขณา โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2  ด้านสถาปัตยกรรม  แบบบ้านศุภนัช โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2  แบบบ้านศุภดำรง โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา และแบบบ้านศุภวัฒนา โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • การพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง บริษัทเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จึงได้เข้าร่วมโครงการ BOI กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพดีราคาประหยัดแก่ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางค่อนข้างน้อย ซึ่งมีจำนวนมากในสังคมได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

ช)  หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินการตามมาตรฐานสากล และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกำหนด และให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง

บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การใช้แรงงานเด็ก ผู้บริโภค  การแข่งขันทางการค้า  และสิ่งแวดล้อม  รวมถึง มิได้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ที่สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้โดยตรง ซึ่งกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีช่องทางต่างๆ ดังนี้ Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 และ 02-725-8899 “You call, We care” หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หรือกล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการ โดยในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยรับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ซ)  คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน  โดย

 • ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจริยธรรม และข้อกฎหมายใดๆ
 • ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต หรือขัดต่อจริยธรรม ไม่ผูกขาดโดยกำหนดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น โดยตลอดเวลาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720