เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น  เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
     1.  บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน  รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
     2.  บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ  เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ
     3.  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
บริษัทฯ  มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี  โดยมีการวัดผลจำนวน 3 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านการเงิน  2)ด้านผลงานทางธุรกิจ 3)ด้านการบริหารจัดการภายใน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง โดยทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป  โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720