เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. บริษัทฯ พึงปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
 2. บริษัทฯ พึงเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมเท่าที่จำเป็น โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชนให้น้อยที่สุด และสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
 3. บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามาตรฐาน หรือข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 4. บริษัทฯ จัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 5. บริษัทฯ สื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตั้ง โครงการ และพร้อมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
 6. บริษัทฯ สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการสื่อสารให้ทราบถึงข้อมูลในการดำเนินงานและความรับผิดชอบขององค์กรต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 7. บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจสื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
 8. บริษัทฯ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้ง คำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือในยามที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 9. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
 10.  บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การพัฒนา หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมองค์การสาธารณกุศล ตลอดจนมีการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น
 11. บริษัทฯ มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี งาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้อุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำ เสมอ
 12. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 13. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 14. บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 15. บริษัทฯ รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
 16. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคม และองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ
 17. บริษัทฯ ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720