เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรได้ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ จนถึงศักยภาพสูงสุดของพนักงาน และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ผ่านแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan ? IDP)
  2. พนักงานทุกคน จะได้รับโอกาส และสนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งในด้านทักษะการบริหาร การทำงานเป็นทีมและทักษะด้านวิชาชีพ เฉพาะทาง
  3. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมโดยบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอก (In-House and Outside Training) ที่จำเป็นต่อพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน
  4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในการก้าวสู่ ความสำเร็จในวิชาชีพ
  5. บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงานให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง
  6. บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีภายในบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
  7. บริษัทฯ อนุมัติงบประมาณที่เหมาะสม และเพียงพอ เพื่อใช้ในการพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720