เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ คือ เพื่อนร่วมงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี พึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
  2. บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการทำงานร่วมกัน และสร้างขวัญกำลังที่ดีในพนักงานทุกคน ทุกระดับ
  3. บริษัทฯ ส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้นานที่สุด
  4. บริษัทฯ มีการจัดการข้อร้องทุกข์ หรือข้อร้องเรียนของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือร้องเรียนได้อย่างเป็นความลับ
  5. บริษัทฯ บริหารงานโดยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
  6. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  7. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงาน ภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในองค์กร
  8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
  9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720