เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง

          คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านเหตุการณ์ภายนอก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึง

 • เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัทฯ
 • ประเภทความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองความเสี่ยงต่อบริษัทฯ
 • การประเมินความเสี่ยง โดยการเพิ่มมาตรการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่ง ขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ และ / หรือ เชิงคุณภาพ
 • การจัดการความเสี่ยง และการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภทตามลำดับความสำคัญ โดยมีการติดตามดูแลความเสี่ยงทุกไตรมาส

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1.  กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ
 2.  ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 3.  ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
 4.  มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกันและแก้ไข ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ
 5.  ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติ
 6.  การบ่งชี้ และการควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ จะถูกจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 7.  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำไปปฏิบัติ
 8.  เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่ อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อไป
 9. มีการติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720