เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายประกิต      ประทีปะเสน*      ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.วิรัช      อภิเมธีธำรง          กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอัจฉรา      ตั้งมติธรรม*         กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:           
*นายประสพ สนองชาติ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ลาออกตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งนายประกิต  ประทีปะเสน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งนางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
นางวารุณี            ลภิธนานุวัฒน์              

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720