เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1.  นายอนันต์         เกตุพิทยา             ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
2.  นายอธิป            พีชานนท์             กรรมการบริหารความเสี่ยง   
3.  นายไตรเตชะ     ตั้งมติธรรม           กรรมการบริหารความเสี่ยง   
4.  นายปุณณพันธ์   เหน่งเพ็ชร            กรรมการบริหารความเสี่ยง   
5.  นางวารุณี           ลภิธนานุวัฒน์       กรรมการบริหารความเสี่ยง   
6.  นายกิตติพงษ์     ศิริลักษณ์ตระกูล   กรรมการบริหารความเสี่ยง   
7.  นายบุญชัย         ชัยอนันต์บวร        กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.  นางสุชาวดี         สรรพอาสา           กรรมการบริหารความเสี่ยง   
9.  นายอดิศักดิ์        วารินทร์ศิริกุล       กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายกริช            จันทร์เจริญสุข     กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง  
นางสาวธูปทอง        หิรัณยานุรักษ์

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720