เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

คณะกรรมการบริษัท

  

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม  อายุ 68 ปี
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26  มิถุนายน 2532  
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 27  ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการอบรม

-The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development)
- หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
   - หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 2/2012
   - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing  รุ่นที่ 2/2008
   - RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003
   - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2532 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2558 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai  Greenvale Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  Supalai Philippines Incorporated
2536 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
2536 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
2532 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2531 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2558 - ปัจจุบัน    อุปนายกสมาคม สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน    นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน    อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 - ปัจจุบัน    อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2543 - ปัจจุบัน    นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
- ของตนเอง 413,595,644  หุ้น อัตราร้อยละ 24.09
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 90,188,200 หุ้น อัตราร้อยละ 5.25

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
เป็นสามีของนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และเป็นบิดาของนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม และเป็นพี่ชายของนายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
- คณะกรรมการบริษัท 12/12
 


นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม  อายุ 68 ปี
กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  26  มิถุนายน 2532 
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 27 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา
M.S. Finance at University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :
  - 
CSP : Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002
  - 
DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 30/2003

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2532 - ปัจจุบัน    
กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2536 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
2536 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
2532 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น 
2531 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) : 
- ของตนเอง 90,188,200 หุ้น อัตราร้อยละ 5.25
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 413,559,644 หุ้น อัตราร้อยละ 24.09 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
เป็นภรรรยาของดร.ประทีป ตั้งมติธรรม และเป็นมารดาของนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
 


นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม  อายุ 38 ปี
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 เมษายน 2552 

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 8 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :
  - DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 120/2009

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2552 - ปัจจุบัน      
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)   
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2550 - ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด  
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
2552 - ปัจจุบัน      กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง 732,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.04
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
เป็นบุตรชายของดร.ประทีป ตั้งมติธรรมและนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  1/1
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
 


นายประกิต  ประทีปะเสน อายุ 74 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  25 เมษายน 2544
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 16 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
- M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
- B.A. Science in Business Administration, Slliman University, Durnaguete, Philippines
ประวัติการอบรม
- หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศฟิลิปปินส์ 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมชซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003
  - RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
  - หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand’s 4th National Conference on Collective Action Against Corruption  รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2548 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท อาเชียนมารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2529 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด 
เคยดำรงตำแหน่ง  5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2543 - 2559        กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

2536 - 2555        กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2547 - 2554        ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
2549 - 2555        ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2543 - 2554        กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :  
ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ  12/12
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

 


รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง อายุ 74 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  5 ตุลาคม 2535
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 24 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D (Finance) University of Illinois at Urbana - Champaign U.S.A.
M.B.A. Gothenburg, Sweden
M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :

   - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2015 "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุ่นที่ 1/2015
   - CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
   - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2014 “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2014
   - ACEP : Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 4/2012
   - หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
   - หลักสูตรสัมมนา M-DLB: Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
   - หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
   - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2003

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
2538 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
2535 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2547 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด                    
2546 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด                    
2546 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด   
2536 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด            
2531 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง  2,431,466 หุ้น อัตราร้อยละ 0.14
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 11/12
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
 


นายอนันต์  เกตุพิทยา อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 16 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :
 
- National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
  
- RCL :  Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
  
- หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective independent Director
  
- หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุ่นที่ 1/2014
 
 - AACP : Advanced Audit Committee Program  รุ่นที่ 17/2014
  
- RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
 
 - หลักสูตรสัมมนา SE2 :”Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?” รุ่นที่ 2/2013 
  
- หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013
  
- หลักสูตรสัมมนา R-Forum : “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013
  
- หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
  
- หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น” รุ่นที่ 1/2013
  
- หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013
  
- หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of   (Foreign)   Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013
  
- HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012
  
- QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006
  
- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
  
- ACP :  Audit Committee Program รุ่นที่  2/2004
  
- DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2551 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน         ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง  (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : 
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
 


ผศ. อัศวิน  พิชญโยธิน อายุ 76 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  10 พฤษภาคม 2554
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 5 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Architecture, University of Illinois, U.S.A.
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :

   - AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016​
   - FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
   - ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
   - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน        ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ
2556 - ปัจจุบัน        อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลินอยส์
2555 - ปัจจุบัน        ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน        อาจารย์พิเศษ ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
2554 - ปัจจุบัน        อนุกรรมการ กพส. ของคณะกรรมการ กสทช.
2552 – ปัจจุบัน       ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
2548 – ปัจจุบัน       ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทยด้านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544 - ปัจจุบัน        ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)
2543 - ปัจจุบัน        ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
2543 - ปัจจุบัน        อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 - ปัจจุบัน        อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
2554 – 2558          อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2554 – 2557          ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
2553 - 2557           กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกียกกาย
2554 - 2556           กรรมการสมาคมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย
2552 - 2553           ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ในการตรวจสอบการเสนอประกวดโครงการก่อสร้างในที่ดินของสภากาชาดไทย ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามวัดธาตุทอง
2550 - 2556           ประธานคณะกรรมการจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2549 - 2552           ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงการเคหะแห่งชาติ, โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน, โครงการ                                 พัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
- ของตนเอง  (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1
 


รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 70 ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  13 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 1 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา
- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  : 
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2548

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน          ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2540 – ปัจจุบัน          กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด


เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2553 – 2554           กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)


การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
- ของตนเอง  (ไม่มี)
-
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/122
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1

 


นายอธิป  พีชานนท์ อายุ 58 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  2  มีนาคม  2535 
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 25 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา
- M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.
- M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.
- บัญชีบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 22(วปอ.2552)

ประวัติการอบรม 
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :

  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
  - DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 24/2002
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2535 – ปัจจุบัน      กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2558 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Greenvale Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Philippines Incorporated

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

2559 – ปัจจุบัน        คณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและการใช้พื้นที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 – ปัจจุบัน        ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย
2558 – ปัจจุบัน        กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556 - ปัจจุบัน        นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2553 - ปัจจุบัน        กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน        ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน        นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย  
2547 - ปัจจุบัน        คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2553 - 2557         กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
- ไม่มี

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง 5,334,140 หุ้น อัตราร้อยละ 0.31
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 0/1
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
 


นายประศาสน์  ตั้งมติธรรม อายุ 66 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง  :  25 เมษายน 2544
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 16 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :

  - SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นที่ 14/2012
  - DCP : Directors Certification Program  รุ่นที่ 36/2003
  - DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุ่นที่ 11/2003
  - หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk  Management ” รุ่นที่ 2/2013
  - หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight  of  (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2544 - ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2558 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Greenvale Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปัจจุบัน      กรรมการ  Supalai Philippines Incorporated

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
น้องชายของดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
- คณะกรรมการบริษัท12/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1

 


นายกริช    จันทร์เจริญสุข  อายุ 46 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 22  เมษายน  2557
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท (IOD)  :
  - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
  - หลักสูตรสัมมนา พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชั่นที่คณะกรรมการควรทราบ 4/2015
  - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 193 / 2014        

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน    
 กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 11/12
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
 


ดร.สหัส  บัณฑิตกุล  อายุ 66 ปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับตำแหน่ง : 14  พฤษจิกายน  2558
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2560) : 1 ปี 5 เดือน

 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมืองแอนอาเบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2521)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (2527)
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516)
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2514)

ประวัติการอบรม
ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ภพผ.1)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.2)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย รุ่นที่ 5 (TEPCoT.5)
หลักสูตรด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคม วปอ. (สวปอ.มส.2)
หลักสูตร วตท.ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) :
Directors Certification Program : DCP รุ่น 54/2006 (DCP.54)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 (ปปร.5)
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2558 - ปัจจุบัน       กรรมการสภาสถาบันวิทยสิริเมธี
2556 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2555 – 2558         กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :
ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
- ไม่มี

จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด :
คณะกรรมการบริษัท 12/12
 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720