เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ 
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 มีรายชื่อดังนี้

1.    ดร.ประทีป        ตั้งมติธรรม            ประธานกรรมการบริหาร        
2.    นางอัจฉรา        ตั้งมติธรรม            รองประธานกรรมการบริหาร    
3.    นายไตรเตชะ    ตั้งมติธรรม            กรรมการผู้จัดการ        
4.    นายปุณณพันธ์  เหน่งเพ็ชร            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานก่อสร้างแนวราบ        
5.    นางวารุณี          ลภิธนานุวัฒน์       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี        
6.    นายกิตติพงษ์    ศิริลักษณ์ตระกูล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานก่อสร้างอาคารสูง    
7.    นายบุญชัย        ชัยอนันต์บวร        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 2 
8.    นายอดิศักดิ์       วารินทร์ศิริกุล       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 3
9.    นางสุชาวดี        สรรพอาสา           ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720