เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
1. รศ.ดร.วิรัช      อภิเมธีธำรง       ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ            
2. นายประศาสน์   ตั้งมติธรรม        กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายอธิป         พีชานนท์          กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายไตรเตชะ    ตั้งมติธรรม        กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
นางวารุณี           ลภิธนานุวัฒน์      

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720