เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต และข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้สะดวก รวดเร็ว  และทันการ

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการถือหุ้นที่กำหนดให้บริษัทกับสองบริษัท หรือมากกว่านั้น ถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวขัอ  “ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย” และ “แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ”)

4.2 
การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยเปิดเผยจำนวนครั้งการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ มีดังนี้

รายนาม

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการในปี 2558

การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี

คณะกรรมการบริษัท

 (รวม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(รวม 1 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม12 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(รวม 2 ครั้ง)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(รวม 1 ครั้ง)

1. ดร.ประทีป         ตั้งมติธรรม

12/12

-

-

-

-

 

2.นางอัจฉรา         ตั้งมติธรรม

12/12

-

-

-

-

 

3.นายไตรเตชะ      ตั้งมติธรรม

12/12

1/1

-

-

1/1

 

4.นายประกิต        ประทีปะเสน

11/12

-

10/12

2/2

-

 

5.รศ.ดร.วิรัช          อภิเมธีธำรง

11/12

-

-

2/2

1/1

 

6.นายอนันต์          เกตุพิทยา

12/12

1/1

12/12

-

-

 

7.ผศ. อัศวิน          พิชญโยธิน

11/12

-

11/12

-

-

 

8.รศ.ดร.สมชาย     ภคภาสน์วิวัฒน์               

2/2

-

-

-

-

เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ

 13 ตุลาคม 2558

(แทนนายประสพ  สนองชาติ)

9.นายอธิป            พีชานนท์

10/12

1/1

-

-

1/1

 

10.นายประศาสน์    ตั้งมติธรรม

12/12

-

-

-

1/1

 

11.นายกริช            จันทร์เจริญสุข

12/12

1/1

-

-

-

 

 

4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน  โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร  มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งรายงานการซื้อ – ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ จำนวน 4 ครั้ง  คือ เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม รายละเอียดมีดังนี้

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - สกุล

จำนวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2557

ได้มา

ระหว่างปี

จำหน่ายไประหว่างปี

ณ 31 ธ.ค. 2558

1. ดร.ประทีป         ตั้งมติธรรม       

393,816,044

10,760,600

-

404,576,644

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

90,188,200

-

-

90,188,200

2. นางอัจฉรา          ตั้งมติธรรม         

90,188,200

-

-

90,188,200

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

393,816,044

10,760,600

-

404,576,644

3. นายไตรเตชะ       ตั้งมติธรรม         

-

150,000

-

150,000

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

4. นายประกิต         ประทีปะเสน       

-

900,000

-

900,000

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

5. รศ.ดร.วิรัช               อภิเมธีธำรง         

2,431,466

-

-

2,431,466

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

6. นายอนันต์          เกตุพิทยา           

-

-

-

-

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

 7. ผศ.อัศวิน           พิชญโยธิน            

-

-

-

-

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

8. รศ.ดร.สมชาย     ภคภาสน์วิวัฒน์       

-

-

-

-

คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

9. นายอธิป             พีชานนท์

5,334,140

-

-

5,334,140

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

10.  นายประศาสน์     ตั้งมติธรรม         

-

-

-

-

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

11. นายกริช              จันทร์เจริญสุข    

-

-

-

-

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

12. นายปุณณพันธ์    เหน่งเพ็ชร          

759,733

-

-

759,733

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

13. นางวารุณี           ลภิธนานุวัฒน์     

10,000

20,000

-

30,000

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

14. นายกิตติพงษ์      ศิริลักษณ์ตระกูล 

360,000

-

(360,000)

-

      คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

157,373

360,000

-

517,373

4.4  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย  โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

ด้านการรายงาน

              1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

 • รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการการมีส่วนได้เสีย
 • รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย

           2. กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทรับทราบทันที หรือภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งแบบรายงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ใช้รูปแบบพื้นฐานของ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้น

           3. เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้

 • จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
 • เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

อนึ่ง ในระหว่างปี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 4.5 
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

     1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        1)    รายงานประจำปี
        2)    งบการเงินของบริษัทฯ
        3)    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
        4)    เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ
     2.    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
     3.    กระทรวงพาณิชย์
     4.    หนังสือพิมพ์
     5.    นิตยสารและวารสาร
     6.    โทรทัศน์
     7.    ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
     8.    ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 851 หรือ e-mail : ir_spali@supalai.com
     9.    เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     10.    การพบให้ข้อมูล และตัวต่อตัว (Company Visit / One-on One Meeting)
     11.    การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)
     12.    การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
     13.    การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน  การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  และการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
     14.    การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

 

ในปี 2558  บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis)  รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสและประจำปี  ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข   และบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด และรายงานประจำปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสาร และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาในความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอของข้อมูล จากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ นำส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล งบการเงินผ่าน IR Website ที่ www.supalai.com และ www.shareinvestor.com

บริษัทฯ ดำเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ โดยมีกรรมการบริหารและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน ร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลอดจนผู้สนใจได้ซักถามข้อมูลต่างๆ นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังมีการเดินทางเพื่อนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของบริษัทฯ แก่นักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน อาทิเช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1 ข้อมูลที่นำเสนอในวันพบปะนักลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร ดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงาน แนวโน้มทางด้านรายได้ และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง  โดยเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 851 อีเมล์ : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และด้วยความรับผิดชอบ
 2. ต้องนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ข่าวสาร และรายการเปลี่ยนแปลง อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และโดยสุจริต
 3. ละเว้นการเผยแพร่นำเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่นำเสนอข้อมูลหลังจากเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
 4. ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน หรือการคาดคะเนเกินจริง
 5. ละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 6. สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ  พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
 7. ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน เป็นไปตามแผนงาน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์)

4.7 เว็บไซต์บริษัทฯ  

บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสาร เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรอง  หนังสือนัดเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี จรรยาบรรณธุรกิจฯ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก

4.8  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2558  โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง มีความสมเหตุสมผล และโปร่งใส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4.9 ส่วนแบ่งทางการตลาด

บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขาย ต่อ ยอดขายรวมสำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้ 

- สำหรับกลุ่มโครงการแนวราบ       บริษัทฯ   มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 11 %   

- สำหรับกลุ่มโครงการแนวสูง         บริษัทฯ   มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 6 %

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 5% ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  แสดงภาพได้ดังนี้


 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS : AREA)

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720