เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต และข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้สะดวก รวดเร็ว  และทันการ

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการถือหุ้นที่กำหนดให้บริษัทกับสองบริษัท หรือมากกว่านั้น ถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวขัอ  “ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย” และ “แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ”)

4.2 
การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยเปิดเผยจำนวนครั้งการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ มีดังนี้

4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720