เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

การอบรม IOD ของกรรมการ

การเข้าอบรมหลักสูตรหรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการประจำปี 2558

รายชื่อกรรมการ อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1.ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม DCP , RCP
2.นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม DCP , CSP
3.นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม DCP
4.นายประกิต ประทีปะเสน DAP, RCP,R-CAC
5.รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง DAP , ACEP
6.นายอนันต์  เกตุพิทยา

DCP , ACP , DAP , QFR , HRP, RMP, R-Forum, DTT, AGM, NDC, SE2, SE3, DBT, AACP, RCL2

7.ผศ. อัศวิน  พิชญโยธิน DAP , ACP, FSD
8.รศ.ดร.สมชาย    ภคภาสน์วิวัฒน์ DAP
9.นายอธิป  พีชานนท์ DCP , DAP
10.นายประศาสน์  ตั้งมติธรรม  DCP, DCP Diploma , SFE, SE2, DBT
11.นายกริช จันทร์เจริญสุข DCP,RCL2

หมายเหตุ  การเข้าอบรมหลักสูตรหรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ ประจำปี 2558

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720