เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

การอบรม IOD ของกรรมการ

การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ


ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดังนี้

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720