เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฯ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี  โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของนโยบาย  การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ  รวมถึงข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา  ซึ่งในแต่ละปี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ “โครงการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย” โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเป็นขั้นตอน  วิธีการดำเนินการ  กระบวนการ  บทบาท  อำนาจ  หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ  แนวทางการติดตามและประเมินผล  วิธีการรายงานผลการติดตามและผลการประเมิน  ขั้นตอนการแก้ไข อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ผ่านอีเมล์และกล่องรับฟังความคิดเห็น มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ ใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริต ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่อ้างอิงจากแบบประเมินตนเองต้นฉบับของ Transparency International มาประยุกต์ให้บริษัทไทยใช้  และการประเมินการดำเนินการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการให้ความเห็นต่อการดำเนินการ  ความเพียงพอของการดำเนินการและประสิทธิผลของการดำเนินการ ไปแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558   ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  จำนวน 70 ข้อ คิดเป็น 99% จากจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ

ในปี 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต  ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ  ดำเนินคดี  หรือพิพากษาตัดสิน

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720